Search again

Found: 795  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อรสา ทองโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG อ382น 2560
Location
Central Library
Education Library

image
แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการใช้แนวคิดเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ/
Author
เบญจวรรณ นัยนิตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ226
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำหนักงานตำรวจแห่งชาติ/
Author
ปิยวรรณ คิดการ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ205
Location
Central Library

image
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกีฉบับเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี /
Published
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
RC137 น927ท 2560
Location
Nursing Library

image
แนวทางการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่น /
Author
สุมาลี สุวรรณกร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ539
Location
Central Library

image
แนวทางในการรณรงค์การไม่ใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเลียนแบบ /
Author
วิชชุดา สีลาดเลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ465
Location
Central Library

image
แบบจำลองการแบ่งประเภทภาพโรคผิวหนังดดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม /
Author
นนทชัย ด่านภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ112
Location
Central Library

image
แบบจำลองเพื่อจำแนกกลุ่มลูกค้าสำนักพิมพ์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล /
Author
วรเชฐ แก้วคำสัย.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ560
Location
Central Library

image
แปลงผลการวิจัย สู่การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ /
Author
วิพรรณ ประจวบเหมาะ.
Published
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HQ1064 ว641ป 2560
Location
Central Library
Education Library
Public Health Library

image
แผงเปลือกอาคารจากพืชผักไฮโดรโปนิกส์ทางตั้ง/
Author
อัตถสิทธิ์ ชื่นใจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ390
Location
Central Library
Architecture Library

image
แผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำหมัน โดยเครือข่ายทางสังคม /
Author
เอกรินทร์ พึ่งประชา.
Published
รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์,
Call Number
TC513.T5 อ881 2560
Location
Central Library

image
แผ่นดินจึงดาล : การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ /
Author
ธงชัย วินิจจะกูล สัมภาษณ์.
Published
ประชาไท : มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน,
Call Number
JQ1745 ผ931ผ 2560
Location
Central Library

image
แรงงานหญิงลาวในจังหวัดมุกดาหาร: การปรับตัวการต่อรองและความสัมพันธ์ข้ามแดน /
Author
วทานีย์นฎา จงแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ265
Location
Central Library

image
แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการบริหารเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร /
Author
ปรัตถกร วงศ์กาฬสินธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ513
Location
Central Library
Public Health Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles