Search again

Found: 124  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ระบาดวิทยาและผลกระทบทางเศรษฐกิจของการติดเชื้อไวรัสโบวายไวรัสไดอะเรียในโคนมไทย /
Author
ธีระกุล นิลนนท์.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ธ661 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
รูปแบบการสื่อสารสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
ภาณุวัชร์ นิรานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ภ434 2559
Location
Central Library

image
รูปแบบการเรียนการสอนความเป็นอิสระแห่งตนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ /
Author
เสาวลักษณ์ พื้นชมภู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ส945ร 2559
Location
Education Library

image
ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองปากประ จังหวัดพัทลุง /
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ513 2559
Location
Architecture Library

image
สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิต 3 เฟส Ni-Na⅓ Ca⅓ Bi⅓ Cu3 Ti4 O12/PVDF และท่อนาโนคาร์บอน Na⅓ Ca⅓ Bi⅓ Cu3 Ti4 O12/PVDF /
Author
พรสวรรค์ คำอ่อนสา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA พ284 2559
Location
Central Library

image
สมบัติทางไดอิเล็กริกของวัสพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิตPVDF/ท่อคาร์บอนนาโน-Ag /
Author
เสาวรัตน์ ศิริกมลลาสน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ84
Location
Central Library

image
อัตลักษณ์ผีอีสานเพื่อการออกแบบภาพยนต์แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง "Sin Esan"/
Author
จีรวุฒิ บุญช่วยนำผล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ233
Location
Central Library

image
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่ใช้สีย้อมไวแสงสกัดจากข้าวโพดสีม่วง /
Author
กวิน ผินจัตุรัส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ก323 2559
Location
Central Library

image
แนวทางการบริหารงานส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชนของสำนักงานการพัฒนาชุมชนอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/
Author
อนิรุทธิ์ สัมฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ357
Location
Central Library

image
แนวทางการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่น /
Author
สุมาลี สุวรรณกร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิตสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ543
Location
Central Library

image
โครงการออกแบบกระเป๋าจากผ้ามัดหมี่สำหรับนักท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาลาวภายใต้แบรนด์นวล (Nuann) /
Author
ดวงฤทัย ปรีดานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ด226 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กที่มีภาวะกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
อัญธิกา ธรรมธราธาร.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK อ532 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบของเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันสำหรับเด็กพิการทางสายตาระดับชั้นอนุบาล 1-3 /
Author
จุฑารัตน์ ช่วยหาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK จ631ค 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบชุดราตรีลูกไม้จากเส้นใยสับปะรดภายใต้แบรนด์ ลา พีนัน /
Author
นันทวรรณ โพธิ์ศรี.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT|a 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบชุดลำลองกึ่งราตรีสำหรับสุภาพสตรีโดยเทคนิคการทอแบบเกาะล้วงภายใต้แบรน์เพลสเสล /
Author
อนรรฆพร ฑีฆายุพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT อ162 2559
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles