Search again

Found: 593  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากข้าวโพดหวาน (Zea mays saccharata) สำหรับการศึกษาทางวิทยาเซลล์และโครงสร้างเนื้อเยื่อของพืชดอก /
Author
รุจิรา ทองศรีสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ946
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้อนุภาคแม่เหล็กนาโนเหล็กออกไซด์ในการตรวจพิสูจน์การขูดลบร่องรอยเลขหมายรถยนต์ /
Author
ศิริวัฒนา อุ่นผาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TL ศ487 2561
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาคเพื่อประเมินการจัดการจราจรบนถนนโครงข่ายโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 /
Author
สุเมธ มาเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1000
Location
Central Library
Engineering Library

image
การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและคุณภาพน้ำประปาในตำบลห้วยยายจิ๋วจังหวัดชัยภูมิ /
Author
ธนวัฒ เมาเม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1281,TD ธ155 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินความสอดคล้องระหว่างวิธีการประเมินผลการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช434 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยใช้ลักษณะทางการเกษตร และลักษณะทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงในเชื้อพันธุกรรมอ้อย /
Author
พรรณทิวา ปินะถา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB พ262 2561
Location
Central Library

image
การประเมินความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม ด้วยวิธีการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ พื้นที่ภูทับเบิก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
ธาราทิพย์ โพธิ์ถาวร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QE ธ522 2561
Location
Central Library

image
การประเมินความเสี่ยงการรับประทานลำใยที่ได้รับการกระตุ้นการออกดอกนอกฤดูกาลด้วยสารโพแตสเซี่ยมคลอเรต /
Author
ธีรยุทธ์ บวบหอม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ธ641 2561
Location
Central Library

image
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพของแรงงานนอกระบบกลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูป อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น /
Author
นิชนันท์ ชินรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ911,W น557 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินประสิทธิภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งภายหลังการเสริมโปรตีนไหมร่วมกับคอเลสเตอรอลโหลดไซโคเดรกซ์ตริน ในน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อ /
Author
ฤทัยพร ราชมัคร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ฤ177 2561
Location
Central Library

image
การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดจากผักขี้หูด /
Author
ปนัดดา ยงประเดิม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ป161ก 2561
Location
Central Library

image
การประเมินศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม: กรณีศึกษาเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล /
Author
มะยูโซ๊ะ บาโงสือตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JQ ม269 2561
Location
Central Library

image
การประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลในชั้นหินให้น้ำรอยแตกของหินพื้นที่บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี /
Author
ศิริพร ศรีภูธร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1044
Location
Central Library

image
การประเมินสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินลมหอบด้วยวิธีการวัดคลื่นเฉือน /
Author
ภควัต ศรีวังพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ภ116ก 2561
Location
Central Library

image
การประเมินเสถียรภาพและการออกแบบการค้ำยันของลาดบริเวณทางระบายน้ำล้น เขื่อนโปร่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ /
Author
นนทเศรษฐ์ ศรีเกิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1080
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles