Search again

Found: 496  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริสสุขภาพตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
เทพอินทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1327
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการจัดการความรู้ในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายจังหวัดชัยภูมิ /
Author
สุภัทธา สุขวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1337,W ส834ร 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของเจ้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดมหาสารคาม /
Author
นิลวรรณ ทองพูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1301
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
สุภาพร เจือมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1254
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการบริหารงานเวชภัณฑ์ยาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดนครราชสีมา /
Author
จันทร์เพ็ญ ภูมูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1265
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดเลย /
Author
ศุมาลิณ ดีจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1270
Location
Central Library
Public Health Library

image
แสงสว่างสำหรับห้องเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ศิรินภา จันทรโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ457ส 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของครูที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ณัฐณิชา เจริญรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ณ329 2561
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลการจำแนกประเภทด้วยวิธีการหาค่าที่เหมาะสมร่วมกับเครื่องจักรเรียนรู้เอ็กซ์ทรีมแบบถ่วงน้ำหนัก สำหรับข้อมูลไม่สมดุล /
Author
ชุดาภา ธรรมสาคร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1067
Location
Central Library

image
โมเดลการพัฒนาภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล /
Author
พัชราภรณ์ จันทรโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ518ม 2561
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1 /
Author
ธนัญญา ดวงธนู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ธ211ม 2561,วพ1122
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลการพัฒนาองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง /
Author
สิทธิชัย สุนทรพินิจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส722ด 2561
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยความสำเร็จของการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห์พหุระดับ /
Author
มยุรา ทีปุ้ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ม188ด 2561
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 /
Author
อุษณีย์ สีแก้วตู้.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0105,LB อ863ม 2561
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 /
Author
วุฒิชัย รักหินลาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0104,LB ว865ม 2561
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles