Search again

Found: 484  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การทดสอบฤทธิ์กระตุ้นการสมานแผลของสารสกัดสมุนไพร /
Author
พรสวรรค์ จันทร์ทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1034
Location
Central Library

image
การทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านออกวิเดชันของพืชท้องถิ่น 6 ชนิด /
Author
สุภาวดี เพชรโชติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ975
Location
Central Library

image
การทำแผนที่พื้นที่ปลูกยางพาราตามช่วงอายุและผลสืบเนื่องของการปลูกยางพาราต่อการแตกกระจายของผืนป่าด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายช่วงเวลาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประเทศไทย /
Author
วาสนา พุฒกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว491ก 2561
Location
Central Library

image
การทำแห้งแบบโฟม-แมทของเนื้อมะละกอสุก /
Author
ชยานันต์ เหรียญปรีชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ998
Location
Central Library

image
การนำนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติโดยองค์กรเครือข่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
บัญชา พุฒิวนากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1362
Location
Central Library

image
การนิเทศการบริหารยาในหอผู้ป่วยในของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
รชยา เรืองช่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1275
Location
Central Library

image
การบริหารความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
กาญน์วจี จตุเทน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1350
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ : กรณีศีกษาโรงเรียนบ้านหนองหัววัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /
Author
ศุภสิทธิ์ ไกรพินิจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0113,LB ศ735 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารโครงการโคกน้อยเขียวขจี ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่บ้านโคกน้อย ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ ...
Author
จิตรธีรา รวยสูงเนิน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1156
Location
Central Library

image
การบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงปลานิลโดยใช้ระบบบำบัดแบบตัวกรองชีวภาพเพื่อนำมาใช้ซ้ำในการเลี้ยงปลาระบบปิด /
Author
ประพฤทธิ์ ถิ่นปรุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ977
Location
Central Library
Engineering Library

image
การบำบัดน้ำเสียยางก้อนถ้วยโดยระบบถังกรองไร้อากาศ /
Author
สุธาริณี สุริยนต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1248,WA ส784 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การบูรณาการนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน สะเต็มศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 /
Author
สุทธิรักษ์ วารินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ส775 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การบูรณาการระหว่างองค์กรรัฐ ท้องถิ่นและชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น /
Author
วรนุช จันทะบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1110
Location
Central Library

image
การประกอบสร้างความเป็นแสกในบริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม /
Author
วงศกร บุญเกิด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1218
Location
Central Library

image
การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 (GP) /
Author
ชาญณรงค์ สุขประเสริฐ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1003
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles