Search again

Found: 593  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การดำเนินทำนองระนาดเอกในเพลงเรื่องทะแยกกลองโยน : กรณีศึกษาเอกสารการบันทึกโน๊ตเพลงไทยเป็นโน๊ตสากล /
Author
ยุทธนา คณะยอด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ย355 2561
Location
Central Library

image
การดูดซึมของเหลวโดยใช้เส้นใยนาโนคาร์บอนสามมิติจากแบคทีเรียเซลลูโลส /
Author
สุรชาติ สมบัติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส848ก 2561
Location
Central Library

image
การตรวจวัดประสิทธิภาพความคุ้มค่าของราคาในการประมวลผลประสิทธิภาพสูงบนผู้ให้บริการแบบกลุ่มเมฆในแพ็กเกจสำหรับการคำนวณ /
Author
พงศ์ธร พฤกษ์กันทรากร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ125 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง /
Author
ภาณุพงษ์ แตกหนองโน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1277,RC ภ449 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การตรวจสอบสารทางพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำต้มอ้อยดำใบเตยที่เตรียมในรูปแบบเครื่องดื่ม /
Author
สิริวิภา สุวภาพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงานและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ส732 2561
Location
Central Library

image
การตอบสนองต่อการคัดเลือกแบบวงจรพื้นฐานต่อการคัดเลือกเมล็ดสีส้มเพื่อเพิ่มปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้าวโพดข้าวเหนียว /
Author
วทัญญู ขามเกาะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1061
Location
Central Library

image
การติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณริมน้ำในลุ่มน้ำชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซท /
Author
สุพรรณี ปลัดศรีช่วย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ส828 2561
Location
Central Library

image
การถ่ายทอดยีนต้านทานโรคขอบใบแห้งเข้าสู่ข้าวพันธุ์ กข41 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือก /
Author
ต่อสกุล สุนทรกรัญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ต247 2561
Location
Central Library

image
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับลักษณะทนเค็มในข้าวนาสวนพันธุ์ LLR012 /
Author
จริยา แสงหาชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1027
Location
Central Library

image
การทดสอบฤทธิ์กระตุ้นการสมานแผลของสารสกัดสมุนไพร /
Author
พรสวรรค์ จันทร์ทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1034
Location
Central Library

image
การทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านออกวิเดชันของพืชท้องถิ่น 6 ชนิด /
Author
สุภาวดี เพชรโชติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ส839ก 2561
Location
Central Library

image
การทำลายไข่พยาธิใบไม้ตับในสิ่งปฏิกูลด้วยแสงอาทิตย์ /
Author
พัชรีญา ใจภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QX พ524 2561,QL พ524 2561
Location
Central Library
Public Health Library

image
การทำแผนที่พื้นที่ปลูกยางพาราตามช่วงอายุและผลสืบเนื่องของการปลูกยางพาราต่อการแตกกระจายของผืนป่าด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายช่วงเวลาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประเทศไทย /
Author
วาสนา พุฒกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว491ก 2561
Location
Central Library

image
การทำแห้งแบบโฟม-แมทของเนื้อมะละกอสุก /
Author
ชยานันต์ เหรียญปรีชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ช195 2561
Location
Central Library

image
การนำนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ โดยองค์กรเครือข่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
บัญชา พุฒิวนากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HC บ253 2561
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles