Search again

Found: 175  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้อิงมารฐานเรื่องเศษฐศาสตร์น่ารู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้รูปแบบการสอนแบบเปิด(Open Approach)ส 14101ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธร...
Author
อรอนงค์ รามสันเทียะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ263,วพEd0073
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรค่ายศิลปะเครื่องปั้นดินเผาพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
วิภาไล ไชยหงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ว654 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรทัศนศิลป์บูรณาการงานอาชีพร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเเสริมทักษะอาชีพและทัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /
Author
ไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0057,N ป964 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตศิลป์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 /
Author
ยลดา หนองบัว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1147
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ธ582พ 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของครูระดับการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา /
Author
วราธร บวรศักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว313 2560
Location
Education Library

image
การพัฒนาโมเดลการวัดความเป็นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
เบญจมาศ บุดศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JZ บ784 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศลาว /
Author
ศรเพชร สีหะราช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ศ144 2560
Location
Education Library

image
การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยบูรณาการกับประสาทวิทยาศาสตร์ /
Author
บุตรี เวทพิเชฐโกศล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0047,LB บ632 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่บูรณาการกับประสาทวิทยาศาสตร์ /
Author
พรวุฒิ คำแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ279ม 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคนเก่งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน /
Author
พัชระ งามชัด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF พ516 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาการทำให้เป็นคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
จุฬาภา มูลลีขิต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0106,วพ1429
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
พรพิมล พรมนัส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ258,วพEd0042
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ตรง ภาษา ภาพและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างมโนมติทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /
Author
อักขราวุธ กันหาป้อง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA อ478 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาการให้เหตุผลทางพีชคณิตในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0138,QA พ718ศ 2560
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles