Search again

Found: 175  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ประเสริฐชัย เพชรประเสริฐ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ป422 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 /
Author
พรสวรรค์ ทองจำรูญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ284ป 2560,วพ174
Location
Central Library
Education Library

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 /
Author
ลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ล457 2560
Location
Central Library
Education Library
Music Loading...

image
ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 /
Author
เอกชัย อุทรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ873ป 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ปัจจัยสมรรถนะครูที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 /
Author
จินตนา เหล็กเจ็ก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB จ483ป 2560
Location
Education Library

image
ผลกระทบของโมดูลส่งเสริมการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้เทคโนโลยีที่มีต่อความเข้าใจเรื่องไฟฟ้าและการใช้พลังงานไฟฟ้า แรงจูงใจทางวิทยาศาสตร์และการยอมรับต่อเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
ฉัตรสุดา อุดมรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ179,วพEd0081
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการจัดการเรียนรู้ศิลปะเรื่องการวาดภาพระบายสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ /
Author
รัฐพล เอกจักรแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ร356ผ 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ลำดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจำลองเป็นศูนย์กลางที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์เรื่องสมดุลเคมีและเจตคติต่อวิชาเคมี ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/
Author
ฐิติมา กันชัยภูมิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ฐ351 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
โชติภรณ์ ลีเวียง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ช826 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการใช้โปรแกรมสำหรับผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม/
Author
ดวงสมร นครราช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ359,วพEd0076
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการใช้โปรแกรมสำหรับเพื่อนคู่หูเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมของนักศึกษาที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม /
Author
อภิญญา ชาวชายโขง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG อ253 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์สืบเสาะโดยใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ที่มีต่อความเข้าใจมโนมติ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส และแรงจูงใจทางฟิสิกส์ของนักศึกษาวิชาชีพครูฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรั...
Author
สิดสะนุ พุดทะวง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ส718 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สืบเสาะแบบชี้แนะแนวทางโดยใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ที่มีต่อความเข้าใจมโนคติ การอธิบายทางวิทยาศาสตร์ และโครงสร้างความเข้าใจมโนคติ เรื่อง ไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศ...
Author
สุดารัตน์ ดวงเงิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ส769ผ 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการติดต่ออย่างมีวิจารณญาณเรื่องการดูแลสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวาน /
Author
จีราวรรณ โลหะมาศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ575 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันด้วยโครงสร้างกลุ่มต่างกันที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
ปรมาภรณ์ เวียงวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป169ผ 2559
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles