Search again

Found: 562  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุและการระบุตำแหน่งบนแผนที่โดยการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน /
Author
ธวัชชัย เรืองธนานุรักษ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ564
Location
Central Library

image
รีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชน บ้านนาอ้อ จังหวัดเลย /
Author
นลินี ศุภวงศ์ชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น287ร 2560
Location
Architecture Library

image
รุปแบบการจัดการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของพริกไทยกำปอตในประเทศกัมพูชา /
Author
ศรีมอม พัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ270
Location
Central Library

image
รูปแบบการชำระเงินของการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว /
Author
สิรีธร จารุธัญลักษณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ419
Location
Central Library

image
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ: ช่องสาริกาโมเดล /
Author
สุภาวดี แก้วคำแสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ280
Location
Central Library

image
รูปแบบในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา /
Author
พีชานนท์ ระนาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ292
Location
Central Library

image
วาทกรรมคุณค่าผู้สูงอายุกับระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน /
Author
สมชาย ชัยจันทร์.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากาพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส239ว 2560
Location
Nursing Library

image
วิถิชีวิตข้ามชาติของแรงงานลาวในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ภัทรา วรลักษณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ272
Location
Central Library

image
วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
ธนปกรณ์ ป้องศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ธ148 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ศักยภาพของแบคทีเรียกรดแลกติกที่ผลิตสารแกมมา-อะมิโนบิวทิริกแอซิดในการนำไปผลิตโยเกิร์ต /
Author
อนุชิดา โพธิ์เงิน.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR อ189 2560,QU อ189 2560
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library

image
ศักยภาพของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่รากในการลดการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยรากปมในพริก /
Author
ศิริพร ดอกไม้.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ155
Location
Central Library

image
ศึกษาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ของสินค้าจากลาวและเวียดนาม /
Author
พีรยา ไผ่แสวง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ392
Location
Central Library

image
ศูนย์ดนตรีสากล จังหวัดขอนแก่น /
Author
มุขสุดา พลอยประเสริฐ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ม624 2560
Location
Architecture Library

image
สถานการณ์ความยั่งยืนของผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดหนองคาย/
Author
วิภา บุตรเสน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
SF ว645 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
สถานการณ์คุณภาพชีวิตของแรงงานชาวกัมพูชาในเขตจังหวัดสระแก้ว /
Author
วีระ เภียบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ426
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles