Search again

Found: 562  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ภาพแทนโสเภณีชายในวรรณกรรมไทย/
Author
คณินวรธันญ์ ไชยรบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ238
Location
Central Library

image
ภาวะผู้นำการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 /
Author
พิเชษฐ์ จันทะศิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ654ภ 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ภาวะผู้นำใฝ่บริการความผูกพันต่อองค์การ และแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น /
Author
วันปิติ สมบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว434ภ 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ภูมิปัญญาไม้ไผ่ขดเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย /
Author
พิชญ์ระวี สุรอารีกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ408
Location
Central Library
Architecture Library

image
มูลเหตุจูงใจในการใช้ยาเสพติดของผู้ที่เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
นุชสา อินทะจักร์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM น724 2560
Location
Medical Library

image
ยุทธศาสตร์การรับมือของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราย่อย ภายใต้ภาวะราคาที่มีแนวโน้มผันผวนและลดลง กรณีศึกษาบ้านโนนสา ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ/
Author
ปิยะเนตร เนตรคุณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ172
Location
Central Library

image
ระดับการรับรู้อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
สายฝน เติบสูงเนิน.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WL ส661 2560
Location
Medical Library

image
ระบบการจัดการอาหารโดยชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ /
Author
นิศาชล บุบผา.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น688ร 2560
Location
Nursing Library

image
ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี /
Author
สมปอง พะมุลิลา.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส261ร 2560
Location
Nursing Library

image
ระบบจัดการทรัพยากรการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยี SMIL /
Author
ยศวริศ สุริสาร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ568
Location
Central Library

image
ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางในวิสัยทัศน์การเคลื่อนที่ และลงจอดสำหรับการเคลื่อนที่เร็วโดยใช้เทคนิคสหสัมพันธ์ของภาพสามมิติแบบสเตอริโอสโคปิก /
Author
สุทธินันท์ ลุนเพ็ง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ577
Location
Central Library

image
ระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพเชื้อก้อนเห็ด /
Author
อนุวัฒน์ ใจดี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ572
Location
Central Library

image
ระบบธุรกิจอัฉริยะสำหรับการจัดการคลังข้อมูลรายงานสภาวะสุขภาพผู้ป่วย /
Author
สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ584
Location
Central Library

image
ระบบวางแผนเส้นทางอพยพจากภัยพิบัติน้ำท่วมบนอินเตอร์เน็ต:กรณีศึกษาตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น /
Author
อนันตยา กองจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ96
Location
Central Library

image
ระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าวเชิงความหมาย /
Author
เฉลิมวุฒิ ศาสตระวาทิต.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ579
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles