Search again

Found: 562  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการออกแบบงานกราฟิกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
สถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ438,วพEd0069
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของแป้งมันเทศ เจลาตินผงและเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวผงต่อลักษณะคุณภาพของไส้กรอกเวียนนาลดไขมันและลดไนไตรท์ซึ่งเก็บรักษาด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล /
Author
สุดารัตน์ นามโฮง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ117
Location
Central Library

image
ผลของโปรแกรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มเสี่ยงสูงตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ /
Author
พันทิพพา บุญเศษ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ555 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการฝึกยิงประตูและสมาธิอานาปานสติที่มีต่อความสามารถในการเลี้ยงและความแม่นยำในการยิงประตูของนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล /
Author
ศุภรัฐ รัตนปกรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ449
Location
Central Library

image
ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตต่อความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นหญิงในสถานสงเคราะห์เด็ก /
Author
นครินทร์ สุวรรณแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Call Number
BF น131ผ 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทบิดาต่อพฤติกรรมการสนับสนุนของบิดาและระยะในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาอย่างเดียว /
Author
รณชัย คนบุญ.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ร123ผ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมมารดาต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง พฤติกรรมของมารดาและภาวะสุขภาพของทารกเกิดก่อนกำหนด /
Author
เวียงพิงค์ ทวีพูน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ว925 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการเตรียมหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลินต่อความรู้การควบคุมระดับน้ำตาลและการกลับมารักษาซ้ำ /
Author
เวณุกา พรกุณา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ว896ผ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการเต้น Paslop แบบประยุกต์ที่มีต่อความแข็งแรงของขาและการทรงตัวในผู้สูงอายุ /
Author
ชินโชติ ทองตัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ159
Location
Central Library

image
ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคปริทันต์ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
กฤษฏชาติ ภาชนะวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ499
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมพัฒนาการรับรู้ความสามารถของผู้ดูแลเพื่อป้องกันการกลับมารักษาซ้ำด้วยโรคปอดอักเสบในเด็ก 0-5 ปี /
Author
ปิยฉัตร ปะกังลำภู.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ป618 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ด้วยวีซีดีและคู่มือสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กวัยเรียนโรคลมชักของผู้ดูแล /
Author
ฤดีพร เพียสุพรรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ฤ141ผ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักน้อยของมารดา หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
ศิริพร มีหมู่.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากาพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ศ463ข 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมสอนการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานภาวะหัวใจหยุดเต้นต่อความรับรู้และทักษะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ892ผ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถและความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการควบคุมน้ำหนักเด็กวัยก่อนเรียนที่มีภาวะอ้วน /
Author
สุธิภรณ์ ศรีประโชติ.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM ส785ผ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles