Search again

Found: 51  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
พฤติกรรมการบริโภคสุราและปัจจัยที่ทำให้ดื่มสุราหนักของนักศึกษาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย /
Author
มณฑิรา จันทวารีย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพPH417

image
รหัสแอลดีพีซีแบบเชอร์ตเทนนิงที่าสามารถปรับอัตรารหัสได้สำหรับการสื่อสารอวกาศห้วงลึก/
Author
กัญจน์ณัฏฐ์ หอมทรัพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 62-ENก
Location
Engineering Library

image
ระดับกรดอะมิโนเมทไธโอนีนที่เหมาะสมและการทดแทนปลาป่นในอาหารปลาโมง /
Author
ธนาวัฒน์ ศิริปริญญานันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH ธ251 2558
Location
Central Library

image
ระบบเฝ้าตรวจนักวิ่งมาราธอนด้วยอาร์เอฟไอดีแบบเรียลไทม์ /
Author
สุชาติ จุลรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ส761ร 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
รีสอร์ท จังหวัดบึงกาฬ /
Author
สุรวิทย์ ช้างเยาว์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR4 2561
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้างเชียง /
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR10 2561
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
ลลิตา ทองหวาน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR16 2561
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ศศิมนฑ์ พงศาวลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์,
Call Number
วพ AR5 2561
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ประมงปากน้ำประแส จังหวัดระยอง /
Author
ปาลชาติ ปรีชาลัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR18 2561
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR2 2561
Location
Architecture Library

image
สถานีรถไฟจังหวัดหนองคาย /
Author
ธนกร นางทะราช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR6 2561
Location
Architecture Library

image
สถาบันดนตรีและการเต้น จังหวัดนครราชสีมา/
Author
รัตติยากร น้อยทรง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR9 2561
Location
Architecture Library

image
สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ยุทธพงศ์ สิทธิศักดิ์นวกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR8 2561
Location
Architecture Library

image
แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย /
Author
ละอองดาว ภูสำรอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ล194 2561
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
แม่กำปงรีสอร์ทและสปา จังหวัดเชียงใหม่ /
Author
นรีกานต์ เปจิตตัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR7 2561
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles