Search again

Found: 36  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
/การวิเคราะห์โครงสร้างของเคเบิลใต้ดินแบบกลุ่มท่อหุ้มคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับพิกัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงและต้นทุนการก่อสร้างต่ำในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
Author
กวิน เจริญดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา.วิศวกรรมไฟฟ้าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 62-EN 2562
Location
Engineering Library

image
/การศึกษามุมครีบวงเดือนของชุดกะเทาะแบบไหลตามแกน ที่มีต่อสมรรถนะในการกะเทาะข้าวโพดทั้งเปลือก
Author
พัชนิดา แสงอ่อง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญา.วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต.. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
|a|a 2560
Location
Engineering Library

image
/การออกแบบชั้วไฟฟ้าเพื่อเร่งปฎิกริยาทรานส์เอสเทอร์รีฟิเคชันในกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยสนามไฟฟ้าแรงสูง
Author
ธารินทร์ รัตนบุญทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญา..วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 60-ENธ
Location
Engineering Library

image
Antimicrobial efficacy of tilapia by-products hydrolysate and its improvement of microbiological safety for fresh fish patties /
Author
Huynh Tran Huyen Trang.
Published
Master of Science Thesis in Food Safety And Quality Management, Graduate School, Khon Kaen University,
Call Number
THE441
Location
Central Library

image
SQL Injection prevention using machine learning /
Author
Krit Kamtuo.
Published
Master of Science Thesis in Information Technology, Graduate School, Khon Kaen University,
Call Number
THE365
Location
Central Library

image
The Novel Partitioned Stator Doubly Salient Permanent Magnet Generator for Low-Speed Application
Author
Warat Sriwannarat.
Published
Doctor of Philosophy Thesis in Electrical Engineering Graduate School, Khon Kaen University,
Call Number
THesis 19-ENW
Location
Engineering Library

image
การพัฒนาวิะการลบลอยแบบไม่เป็นเชิงเส้นสำหรับการสังเคราะห์สัญญาณ คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบปกติ 12 ลีดจาก 5 อิเล็กติก /
Author
พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 60-ENพ 2560
Location
Engineering Library

image
การวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการยืนรักษาสมดุลย์ในหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์บนพิ้นเคลื่อนที่/
Author
นัฐพงษ์ เนินชัด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 62-ENน
Location
Engineering Library

image
การวิเคราะห์มอนติคาร์โลของรหัสแอลดีพีวีแบบซอร์ตเทนนิงที่มีระดับความยาวบล็อกเป็นอนันต์/
Author
ปัญญาวัฒน์ เตโช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญา.วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 62-ENป 2562
Location
Engineering Library

image
การวิเคราะห์สารอินทรีย์ในเขม่าปืนที่เกิดจากดินส่งกระสุนปืนชนิดควันน้อยด้วยวิธีโครมาโนกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง /
Author
ธนพงษ์ ผุยบัวค้อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ธ149 2559
Location
Central Library

image
การศึกษาสภาวะการเกิดเจลและความคงตัวของสารต้านออกซิเดชันของเนื้อผลลูกตาลสุก /
Author
ยลดา สาเสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ย145 2559
Location
Central Library

image
การศึกษาเอนไซม์ไคติเนสและโปรติเอสจากเชื้อราที่มีศักยภาพในการทำลายเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู /
Author
สุภัทรษร ทับศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส835 2559
Location
Central Library

image
การสังเคราะห์วัสดุปรกอบขั้วแอโนดแคดเมี่ยมซัลไฟด์บนตัวรองรับไททาเนียมไดออกไซด์ท่อนาโนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงโฟโตแคตาไลติก
Author
มรรค ชอบชื่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 61-ENม
Location
Engineering Library

image
การหาตำแหน่ง ขนาดพิกัด และพื้นที่จ่ายไฟที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนขยายสถานีไฟฟ้าย่อย
Author
คมสัน แก้วมาเเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 62-ENค
Location
Engineering Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของแผงโซล่าเซลล์ด้วยวัสดุเปลี่ยนสถานะที่บรรจุในรูปแบบภาชนะต่างๆ
Author
ธัชคุณ สาริการินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 62-ENธ
Location
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles