Search again

Found: 6  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานเก็บขยะ จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ดิษฐพล ใจซื้อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R

image
การรับสารสนเทศสุขภาพของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในจังหวัดมหาสารคาม /
Author
ชลธิชา ดวงมาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R ช224 2559
Location
Central Library

image
ประสิทธิผลของการใช้ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ และโซเดียมฟลูออไรด์วาร์นิชต่อการยับยั้งและป้องกันฟันผุในเด็กประถม : การวิจัยคลินิกแบบสุ่ม /
Author
รัชฎา กิตติพระวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1082
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ในผู้สัมผัสโรคพืชสุนัขบ้า อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม /
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ

image
พฤติกรรมการบริโภคสุราและปัจจัยที่ทำให้ดื่มสุราหนักของนักศึกษาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย /
Author
มณฑิรา จันทวารีย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพPH417

image
ระดับกรดอะมิโนเมทไธโอนีนที่เหมาะสมและการทดแทนปลาป่นในอาหารปลาโมง /
Author
ธนาวัฒน์ ศิริปริญญานันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH ธ251 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles