Search again

Found: 13  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
/การวิเคราะห์โครงสร้างของเคเบิลใต้ดินแบบกลุ่มท่อหุ้มคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับพิกัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงและต้นทุนการก่อสร้างต่ำในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
Author
กวิน เจริญดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา.วิศวกรรมไฟฟ้าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 62-EN 2562
Location
Engineering Library

image
/การศึกษามุมครีบวงเดือนของชุดกะเทาะแบบไหลตามแกน ที่มีต่อสมรรถนะในการกะเทาะข้าวโพดทั้งเปลือก
Author
พัชนิดา แสงอ่อง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญา.วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต.. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
|a|a 2560
Location
Engineering Library

image
/การออกแบบชั้วไฟฟ้าเพื่อเร่งปฎิกริยาทรานส์เอสเทอร์รีฟิเคชันในกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยสนามไฟฟ้าแรงสูง
Author
ธารินทร์ รัตนบุญทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญา..วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 60-ENธ
Location
Engineering Library

image
The Novel Partitioned Stator Doubly Salient Permanent Magnet Generator for Low-Speed Application
Author
Warat Sriwannarat.
Published
Doctor of Philosophy Thesis in Electrical Engineering Graduate School, Khon Kaen University,
Call Number
THesis 19-ENW
Location
Engineering Library

image
การกำหนดที่ตั้งและการจัดสรรที่เหมาะสมของคลังสินค้าโดยใช้ตัวแบบกำหนดการจำนวนเต็มแท้จริง กรณีศึกษาบริษัทกระจากสินค้าเครื่องดื่ม/
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 2560
Location
Engineering Library

image
การพัฒนาวิะการลบลอยแบบไม่เป็นเชิงเส้นสำหรับการสังเคราะห์สัญญาณ คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบปกติ 12 ลีดจาก 5 อิเล็กติก /
Author
พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 60-ENพ 2560
Location
Engineering Library

image
การวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการยืนรักษาสมดุลย์ในหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์บนพิ้นเคลื่อนที่/
Author
นัฐพงษ์ เนินชัด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 62-ENน
Location
Engineering Library

image
การวิเคราะห์มอนติคาร์โลของรหัสแอลดีพีวีแบบซอร์ตเทนนิงที่มีระดับความยาวบล็อกเป็นอนันต์/
Author
ปัญญาวัฒน์ เตโช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญา.วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 62-ENป 2562
Location
Engineering Library

image
การสังเคราะห์วัสดุปรกอบขั้วแอโนดแคดเมี่ยมซัลไฟด์บนตัวรองรับไททาเนียมไดออกไซด์ท่อนาโนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงโฟโตแคตาไลติก
Author
มรรค ชอบชื่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 61-ENม
Location
Engineering Library

image
การหาตำแหน่ง ขนาดพิกัด และพื้นที่จ่ายไฟที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนขยายสถานีไฟฟ้าย่อย
Author
คมสัน แก้วมาเเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 62-ENค
Location
Engineering Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของแผงโซล่าเซลล์ด้วยวัสดุเปลี่ยนสถานะที่บรรจุในรูปแบบภาชนะต่างๆ
Author
ธัชคุณ สาริการินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 62-ENธ
Location
Engineering Library

image
รหัสแอลดีพีซีแบบเชอร์ตเทนนิงที่าสามารถปรับอัตรารหัสได้สำหรับการสื่อสารอวกาศห้วงลึก/
Author
กัญจน์ณัฏฐ์ หอมทรัพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ 62-ENก
Location
Engineering Library

image
ระบบเฝ้าตรวจนักวิ่งมาราธอนด้วยอาร์เอฟไอดีแบบเรียลไทม์ /
Author
สุชาติ จุลรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ส761ร 2560
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles