Search again

Found: 227  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คู่มือโรคผิวหนังเด็ก /
Published
บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์,
Call Number
RJ511 ค695 2560
Location
Nursing Library

image
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ /
Author
วิชัย โชควิวัฒน.
Published
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ,
Call Number
R853.H8 ว539 2560,W20.55.E7 ว539 2560
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library

image
ชีวประวัติของปูชนียบุคคลของวิชาชีพการพยาบาลสาธารณสุข ผศ.ดร.อังคณา เหมินทร์ : วิจัยเรื่อง = The value of Thai public haelth nursing : a biography of the precursor /
Published
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RT37.อ491 ช579 2560
Location
Nursing Library

image
ชุดข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
นพนันท์ ชัยภูมิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1247,RC น105ช 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 2 วิจัยขายได้ : 23-24 กันยายน 2560 ณ อาคาร /
Published
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,
Call Number
T173.8 ต199 2560
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image

image
ตำราสูติศาสตร์ = Modern textbook of obstetrics/
Published
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RG524 ต581ป 2560
Location
Nursing Library

image
ถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็กแบบกระจายในหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Published
โครงการหน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
Call Number
RJ101 ถ296 2560
Location
Nursing Library

image
บทเรียนการจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร /
Author
ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์.
Published
กลุ่มที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
RA790.7.T5 ย127 2560
Location
Nursing Library

image
บัญชีรายจ่ายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2555-2557 /
Published
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ,
Call Number
RA410.55 บ254 2555-57,W225.JT3 บ254ร 2555-57
Location
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
ประสบการณ์การทำงานสุขภาพจิต : 30 ปีแห่งชีวิตงาน /cผู้เขียน ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์.
Author
ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์.
Published
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
R154 ย127 2560
Location
Nursing Library

image
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเพิ่มศักยภาพสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตเมืองจังหวัดอุบลราชธานี /
Author
วิษณุ จันทร์สด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1309,RC ว725ป 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข /
Author
นุชศรินทร์ แพงมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ917,RC น830 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยทำนายการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง /
Author
ณิชกานต์ วงษ์ประกอบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ณ431ป 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพงานห้องคลอดโรงพยาบาลชุมชนเขต 7 กระทรวงสาธารณสุข /
Author
นงเยาว์ คำปัญญา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1293,RJ น146 2560
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles