Search again

Found: 21  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบประคับประคองโดยชุมชน /
Author
วิลาสินี นารี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ927,RT ว678 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรคร่วม /
Author
มาลีวรรณ เรืองเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ม516 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น : แนวคิดและการจัดการหลายระดับ = Risk behaviors prevention in adolescence : concepts and management in multilevel approach /
Author
อาภาพร เผ่าวัฒนา.
Published
แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น,
Call Number
HQ799.T5 อ634 2560
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นโดยการสร้างเสริมพลังอำนาจ /
Author
วิชชุดา อุ่นวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ933,HQ ว508ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาบริการคัดกรองและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมของคลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
สุรชัย ศิเศรษฐกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ883,RC ส847 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพของพยาบาลภายใต้บริบทของโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง /
Author
ปาริชาต ญาตินิยม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ860,RA ป754 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาเครื่องมือประเมินความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวเด็กวัยเรียนที่เจ็บป่วยวิกฤต /
Author
รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ810,RJ ร747 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การรับรู้ของสตรีสูงวัยเกี่ยวกับแนวคิดการดูแลครอบครัว : กรณีศึกษาในชุมชนแห่งหนึ่งของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ /
Author
กันตวิชญ์ จูเปรมปรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ923,RT ก389ก 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดซ้ำในหญิงตั้งครรภ์หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล /
Author
อทิตยา สุวรรณสาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ908,RG อ143 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนทางสังคมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ /
Author
วรนาถ พรหมศวร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ859,RC ว215 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างการสอนงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
เกียรติพร เชื้อโพนทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ903,RT ก911 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image

image
ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข /
Author
นุชศรินทร์ แพงมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ917,RC น830 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
เพ็ญแข จันทร์ราช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ886,RT พ863ป 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแตก ต่อระยะวันนอนค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลและความพึงพอใจของทีมสหสาขาวิชาชีพ /
Author
อุไร ดวงแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ924,RT อ816ผ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles