Search again

Found: 167  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ศิลปะงานช่างในวัฒนธรรมไท-ลาว/
Published
คณะ
Call Number
TT113.T5 ศ527
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ศศิมนฑ์ พงศาวลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์,
Call Number
วพ AR5 2561
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ประมงปากน้ำประแส จังหวัดระยอง /
Author
ปาลชาติ ปรีชาลัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR18 2561
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR2 2561
Location
Architecture Library

image
สถานีรถไฟจังหวัดหนองคาย /
Author
ธนกร นางทะราช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR6 2561
Location
Architecture Library

image
สถาบันดนตรีและการเต้น จังหวัดนครราชสีมา/
Author
รัตติยากร น้อยทรง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR9 2561
Location
Architecture Library

image
สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ยุทธพงศ์ สิทธิศักดิ์นวกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ AR8 2561
Location
Architecture Library

image
สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยชาวไทยอีสานและชาวไทผู้ไทย = Isan vernacular houses : Thai Isan and Tai-Phutai /
Author
วิชิต คลังบุญครอง. kku-arc.
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA7435.N65 ว549ส
Location
Architecture Library

image
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน อาคารทางศาสนา = Isan vernacular architecture in religion buildings /
Author
วิชิต คลังบุญครอง. kku-arc.
Published
ม.ป.พ.,
Call Number
NA6022.N65 ว549
Location
Architecture Library

image
สถาปัตยกรรมสำหรับประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง /
Author
สมโชค สินนุกูล
Published
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
NA6021 ส241
Location
Architecture Library

image
สถาปัตย์--คนจัดฝัน I'm an architect /
Author
จารุณี จันทร์ลอยนภา,
Published
บริษัท บิสซี่เดย์,
Call Number
NA1521 จ322
Location
Architecture Library

image

image
สานฝัน 80 ความดีถวายในหลวง
Published
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,
Call Number
BJ1531 ส644
Location
Central Library
Architecture Library

image
หนังสือเรียนหมวดวิชาชีพพื้นฐานวัสดุช่าง รหัส 21000006, 441-203 /
Author
อำพล ซื่อตรง
Published
ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ ,
Call Number
TA404 อ692
Location
Architecture Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles