Search again

Found: 22  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Home design. พื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 350 ตารางเมตร /
Published
สมาคมธุรกิจสร้างบ้าน,
Call Number
NA7435 ร156รน 2560 ล.11
Location
Architecture Library

image
Home design. พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 350 ตารางเมตร /
Published
สมาคมธุรกิจสร้างบ้าน,
Call Number
NA7435 ร156รม 2560 ล.11
Location
Architecture Library

image
ICA : Innovative Craft Award 2017 /
Published
ฝ่าย,
Call Number
TS113.T5 ส728 [2560]
Location
Architecture Library

image
SACICT prototypes : ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ศ.ศ.ป. /
Published
ฝ่าย,
Call Number
TS171.8 ซ149 2560
Location
Architecture Library

image
การป้องกันความร้อนผ่านผนังกระจกอาคาร /
Author
อภิรักษ์ งามนิวัฒนวงศ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ259ก 2560
Location
Architecture Library

image
การศึกษาของอิทธิพลของลักษณะทางกายภาพของอากคารต่อพฤติกรรมการไหลของกระแสลมธรรมชาติในอาคารกรณีศึกษา : อาคารเรียนแบบไม่ปรับอากาศจังหวัดนครราชสีมา /
Author
ศิริวรรณ โรโห.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ256
Location
Central Library
Architecture Library

image
การใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องบรรยามหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อาติยาพร สินประเสริฐ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ255
Location
Central Library
Architecture Library

image
คอนกรีตเทคโนโลยี = concrete technology /
Published
คอนกรีตผสมเสร็จซีเแพค,
Call Number
TA681 ค184 2547
Location
Architecture Library

image
บทสนทนากับ มีส ฟาน เดอ โรห์ = Conversations with Mies van der Rohe /
Author
มีส ฟาน เดอ โรห์, ลุดวิง,
Published
ลายเส้นพับบลิชชิ่ง,
Call Number
NA1088.M65 ม599 2560
Location
Architecture Library

image
บทสนทนากับ มีส ฟาน เดอ โรห์ = Conversations with Mies Van der Rohe /
Author
มีส ฟาน เดอ โรห์, ลุดวิก.
Published
ลายเส้น,
Call Number
NA1088.M65 ม599 2560
Location
Architecture Library

image
ปีเตอร์ สมิธสัน บทสนธนากับนักเรียน : ที่ว่างของยุคสมัย = Peter Smithson conversations with students : a space for our generation /
Author
สมิธสัน, ปีเตอร์.
Published
ลายเส้นพับบลิชชิ่ง,
Call Number
NA997.S57 ป641 2560
Location
Architecture Library

image
พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคาที่มีการติดตั้งแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์สัมพันธ์กับการระบายอากาศใต้หลังคา /
Author
ปณิธาน บุตรแก้ว.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ป148 2560
Location
Architecture Library

image
พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม /
Published
ลายเส้นพับบลิชชิ่ง,
Call Number
NA2750 พ816 2560
Location
Architecture Library

image
มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา /
Published
คณะทำงาน,
Call Number
Z675.U5 ม435ต 2560
Location
Central Library
Agriculture Library
Associated Medical Sciences Library
Architecture Library
Dentistry Library
Education Library
Engineering Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library
College of Local Administration Library

image
รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง /
Published
สำนักงาน,
Call Number
TA404.5 ร451 2554
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles