Search again

Found: 29  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา /
Author
ชาญชัย แสวงศักดิ์.
Published
วิญญูชน,
Call Number
KPT3138 ช486 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การตัดสินใจเลือกใช้บริการรับจัดงานในจังหวัดหนองคายและอุดรธานี/
Author
จริยา บุตรเจริญ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD จ167 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง) /
Author
สุนทร โคตรบรรเทา.
Published
สำนักพิมพ์ปัญญาชน,
Call Number
LB2805 ส788 2560
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การบัญชีเพื่อการจัดการ/
Author
ผไทรัฐ พงษ์ประเทศ.
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ,
Call Number
HF5657.4 ผ181 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/
Author
พีรวิช ทองทา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD พ794 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: หลักการและการประยุกต์/
Author
สุธินี ฤกษ์ขำ.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HF5549 ส785 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การรับรู้และทัศนคติการใช้บริการรับและโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) ของประชาชนในจังหวัดหนองคาย /
Author
น้ำฝน รุ่งวิศิษฎ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริการธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG น525ก 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image

image
การเป็นผู้ประกอบการ /
Author
สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
HD62.5 ส769 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การเมืองไทยร่วมสมัย /
Author
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1745 บ259 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library
College of Local Administration Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในกรทำงานกับพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีของศูนย์ปฏิบัติการ บริษัท ธนาคากรุงไทย จำกัด (มหาชน) /
Author
ณัฎฐณิชา บุญดี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD ณ311 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
ความเป็นผู้นำทางการศึกษา /
Published
วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,
Call Number
LB2831.826.T5 ค181 2560/2
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
ตัวแบบคุณภาพบริการของแผนการด้านการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดหนองคาย/
Author
วรรณพร ชายชาวโขง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HG ว253 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
ธรรมชาติของเด็กวัยก่อนเรียน /
Author
วชิรพร โชติพานัส.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา,
Call Number
HQ774.5 ว151 2560
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
บรมนาถบพิตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Published
ขอนแก่นการพิมพ์,
Call Number
LG395.T364.ข285 บ143 2560,มข./01-47 2560
Location
Central Library
Agriculture Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles