Search again

Found: 30  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
All about Taiwan : เที่ยวไต้หวันง่ายมาก /
Author
หนึ่งพันไมล์.
Published
อมรินทร์ทราเวล,
Call Number
DS799.24 ห159 2560
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น/
Author
ณิชาพร ฤทธิบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ17
Location
Central Library

image
การขนส่งสินค้าแบบผสมและการจัดเส้นทางการขนส่งเบียร์โดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรมกรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
จักรกฤษณ์ ภูมิพรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD จ216กข 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน = Sustainable community resources management /
Author
ธงชัย ภูวนาถวิจิตร.
Published
สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
HN700.592.C6 ธ117 2560
Location
Central Library

image
การประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้า การลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน : รายงานวิจัย /
Published
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน),
Call Number
HG ก491 2560
Location
Central Library

image
การย้ายถิ่นของนักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย /
Published
หน่วยวิจัยการศึกษาการย้ายถิ่นข้ามแดน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ,
Call Number
LB2376.6.M42 ก498 2560
Location
Central Library

image
การศึกษาภาวะสมดุลน้ำและการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำพองตอนล่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ /
Author
สิริคุณ ปานะสุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส731 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาองค์ประกอบนิเวศวิทยาและวิถีชีวิตชุมชนป่าทาม โดยการประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา ป่าทามกุดเป่ง จังหวัดร้อยเอ็ด/
Author
พงษ์พัฒน์ ปาทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ237
Location
Central Library
Architecture Library

image
คลองกระ-ไทย : มรดกทางยุทธศาสตร์ของชาติ /
Published
เล็กซ์โนว่า,
Call Number
HE492.55.Z5K7 ค168ล 2560
Location
Central Library

image
ความมั่นคงในการดำรงชีพของครัวเรือนแรงงานชานเมืองขอนแก่น/
Author
กฤษดา ปัจจ่าเนย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ190
Location
Central Library

image
ความเปราะบางของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
นพรัตน์ รัตนประทุม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ น184 2560
Location
Central Library

image
งานศิลปกรรมระดับวิหารในเมืองเชียงตุง รัฐฉานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ.
Published
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
NA ส736ง 2560
Location
Architecture Library

image
ชนชาติไทในประเทศจีน /
Published
สร้างสรรค์,
Call Number
DS731.T27 ช133 2560
Location
Central Library

image
ฐานข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดนอาเซียน /
Published
ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
Call Number
DS523.3 ฐ199 [2560]
Location
Central Library

image
นนทบุรีศรีมหานคร = Nonthaburi, stories of a city /
Author
พิศาล บุญผูก.
Published
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Call Number
DS589.น155 พ757 2560
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles