Search again

Found: 59  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ /
Author
วรวุฒิ แสงทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ว275ค 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต /
Author
ณัฐนา รักษาเคน.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD น314ค 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
คุณภาพชีวิตเกษตรกรปลูกยางพาราในจังหวัดนครศรีธรรมราช /
Author
จิฑาภรณ์ ยกอิ่น.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB จ389ค 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
คู่มือการให้ยาใต้ผิวหนังผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับทีมสุขภาพ /
Author
ปาริชาติ เพียสุพรรณ์.
Published
ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM169 ป554 2560
Location
Nursing Library

image
ปัจจัยทำนายการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง /
Author
ณิชกานต์ วงษ์ประกอบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ณ431ป 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกส่วนภูมิภาค /
Author
นิภาวรรณ ยวงวิภักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT น627 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจำกัดเกลือในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว /
Author
กาญจนา ลือมงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก426ป 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของการกดจุดหย่งควนต่อการลดความเจ็บปวดและระยะเวลาในระยะที่ 1 ของการคลอด /
Author
สุภาพร ประนัดทา.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ส838อ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรในผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุ /|ปิยรัตน์ วงค์หนายโกฎ.
Author
ปิยรัตน์ วงค์หนายโกฎ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ป619ผ 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของการใช้แนวปฏิบัติการให้สารอาหารในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ /
Author
อภิวรรณ อินทรีย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM อ265ผ 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของรูปแบบการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการส่งเสริมการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยวิกฤต (การศึกษานำร่อง) /
Author
ปิยะนุช สุทำมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ป621ผ 2560
Location
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทบิดาต่อพฤติกรรมการสนับสนุนของบิดาและระยะในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาอย่างเดียว /
Author
รณชัย คนบุญ.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ร123ผ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมมารดาต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง พฤติกรรมของมารดาและภาวะสุขภาพของทารกเกิดก่อนกำหนด /
Author
เวียงพิงค์ ทวีพูน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ว925 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการเตรียมหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลินต่อความรู้การควบคุมระดับน้ำตาลและการกลับมารักษาซ้ำ /
Author
เวณุกา พรกุณา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ว896ผ 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมพัฒนาการรับรู้ความสามารถของผู้ดูแลเพื่อป้องกันการกลับมารักษาซ้ำด้วยโรคปอดอักเสบในเด็ก 0-5 ปี /
Author
ปิยฉัตร ปะกังลำภู.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ป618 2560
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles