Search again

Found: 9  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความของครูผู้สอนภาษาไทย : กรณีศึกษาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
กฤตยา ถาวร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ก276 2559
Location
Central Library
Education Library
Music Loading...

image
การโต้แย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสารละลายที่เรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะที่เน้นการโต้แย้ง /
Author
อัปสร พันธ์ฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD อ549 2560
Location
Central Library
Education Library
Music Loading...

image
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการสูญเสียฟันตามดัชนีของอิชเนอร์กับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ /
Author
ณภัทรพงษ์ หงษีทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ณ161ค 2560,WU ณ161ค 2560
Location
Central Library
Public Health Library
Music Loading...

image
ค่าสมรรถภาพปอดที่เปลี่ยนแปลงของผู้ทำงานสัมผัสฝุ่นหินทรายที่มีภาพถ่ายรังสีทรวงอกตั้งแต่ระดับปกติถึงระยะเริ่มแรกตามเกณฑ์ ILO นิวโมโคนิโอซิส /
Author
พีรวัฒน์ ตระกูลทวีสุข.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ794ค 2559,WA พ794ค 2559
Location
Central Library
Medical Library
Music Loading...

image
บรรยากาศองค์การและปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
กุลจิรา แซมสีม่วง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก725บ 2560,WA ก725 2560
Location
Central Library
Public Health Library
Music Loading...

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 /
Author
ลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ล457 2560
Location
Central Library
Education Library
Music Loading...

image
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหมักสมุนไพรเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม /
Author
อุกฤษฏ์ นาเมืองรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX อ778 2559,QV อ778 2559
Location
Central Library
Public Health Library
Music Loading...

image
ระบบสืบค้นและบูรณาการข้อมูลแค็ตตาล็อกสินค้าอย่างสื่อความหมายจากระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายด้วยซอฟต์แวร์เอเจนท์ /
Author
นิสิต ศิริมาลย์กิจ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ586
Location
Central Library
Music Loading...

image
รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้พิการทางสติปัญญาและทางออทิสติกในจังหวัดขอนแก่น /
Author
อธิวรรธน์ รัตนประยูร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV อ147 2560
Location
Central Library
Music Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles