Search again

Found: 4,166  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
โปรแกรมการให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวานของประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น /
Author
สมควร ชำนิงาน
Published
รายงานการศึกษาอิสระ(พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส233ป
Location
Central Library
Nursing Library

image
โปรแกรมบำบัดการเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ /
Author
ช่อทิพย์ แตงพันธ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช317ป
Location
Central Library
Nursing Library

image
โปรแกรมบำบัดทางจิตรายบุคคลอิงแนวคิดซาเทียร์ในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า /
Author
ศิริพร นนทะนำ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ศ463บ
Location
Central Library
Nursing Library

image
โปรแกรมป้องกันโรคซึมเศร้าโดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 /
Author
บุปผา ใจมั่น.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและวิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC บ639ป 2559
Location
Nursing Library

image
โปรแกรมพัฒนาการรับรู้ความสามารถของมารดาในการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาในเด็กอายุ 9-12 เดือน /
Author
กัลยารัตน์ เคนไชยวงศ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ก412
Location
Central Library
Nursing Library

image
โปรแกรมระลึกความหลังแบบทบทวนชีวิตต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในชุมชน /
Author
จิติมาวรรณ บำรุงรส
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ466
Location
Central Library
Nursing Library

image
โปรแกรมส่งเสริมการคงปริมาณน้ำนมในมารดาคลอดก่อนกำหนด /
Author
ธัญญรัตน์ เวียงแก
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ธ452
Location
Central Library
Nursing Library

image
โปรแกรมส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจของบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าจากการฆ่าตัวตายของสมาชิกในครอบครัว /
Author
อรพิน ยอดกลาง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ334ป
Location
Central Library
Nursing Library

image
โปรแกรมเตรียมครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานก่อนกลับบ้าน /
Author
โชติกาญจน์ แถวอุทุม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช823
Location
Central Library
Nursing Library

image
โปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในการป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย /
Author
มลวิภา เหมือยพรหม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขหภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ม212
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles