Search again

Found: 4,194  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการให้การปรึกษาตามแนวคิดสตรีนิยมสายหลังสมัยใหม่เพื่อการสร้างเสริมพลังอำนาจสำหรับผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรง /
Author
สมาภรณ์ เทียนขาว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส299
Location
Central Library
Nursing Library

image
กลวิธีการป้องกันโรคเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน /
Author
เกษฎาภรณ์ นาขะมิน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก781ล
Location
Central Library
Nursing Library

image
กลุ่มบำบัดความคิดบนพื้นฐานของการเจริญสติสำหรับผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้า ในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชน /
Author
ชนานันท์ รังสินารา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช149ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
กลุ่มบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้า /
Author
ศุภารมย์ แตงเจริญ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ศ737
Location
Central Library
Nursing Library

image
กลุ่มบำบัดเชิงพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ในกลุ่มผูป่วยโรคเบาหวานที่มีความวิตกกังวล /
Author
สิริสุข ชอบงาม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส732ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
กลุ่มระลึกความหลังในผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังและมีภาวะซึมเศร้า : ที่แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ /
Author
นพิศ ตรีรัตน์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น189
Location
Central Library
Nursing Library

image
กลุ่มระลึกความหลังในผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง : ในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลนาแห้ว /
Author
รุจิรา พงศ์สุนนท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร661
Location
Central Library
Nursing Library

image
กลุ่มสุขภาพจิตศึกษาแบบหลายครอบครัวสำหรับผู้ป่วยนอก โรคจิตเภทและญาติ โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
ดาวศิริ พิมพ์หล่อ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ด448
Location
Central Library
Nursing Library

image
กลุ่มสุขภาพจิตศึกษาแบบหลายครอบครัวสำหรับผู้ป่วยนอกโรคจิตเภทและญาติโรงพยาบาลภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น /
Author
สิริบูรณ์ กลั่นกล้า
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส731จ
Location
Central Library
Nursing Library

image
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนลด ละ เลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง /
Author
อ็อด ศักดิ์ศิริ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ446 2559
Location
Nursing Library

image
กลุ่มให้คำปรึกษาโดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะซึมเศร้า /
Author
ยุวลี สหายแก่น
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ย449ก
Location
Central Library
Nursing Library

image

image
การกระทำรุนแรงต่อภรรยาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ถมญาณี โชติการณ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ถ242
Location
Central Library
Nursing Library

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles