Search again

Found: 3,992  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม /
Author
เฉลิมเกียรติ โง่นแก้ว
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
MT ฉ412
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนที่เน้นความรู้สึกเชิงจำนวนโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัติวิสต์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
พิชิต ทองคำ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ647
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบกลุ่มการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว /
Author
อรวรรณ อินศรีเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ373ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
ณัฐพงศ์ ศรีภูงา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N ณ336
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) เรื่องการใช้นาฎยศัพย์และภาษาท่านาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน /
Author
อารียา บุตรทา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV อ663ก
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่ายน้ำโดยใช้รูปแบบการสอนพลศึกษา 5 ขั้นและรูปแบบการสอนสมองเป็นฐาน ที่มีผลต่อทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับน้ำท่าปลาดาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /
Author
อนุกูล นิยมถิ่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV อ184 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือการเรียนรู้ เรื่อง เปเปอร์มาเช่จากวัสดุเหลือใช้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
อิศรา บุญฤทธิการ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N อ756 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบผสมผสานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
สุพจน์ บุญภูงา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N ส826
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ที่เน้นทักษะปฏิบัติ ตามรูปแบบของ Harrow เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /
Author
สุรัตนา ปัญจอุดมลาภ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส857จ 2558
Location
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยการบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) หน่วยการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม /
Author
พนิดา คำปัน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ199
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยบูรณาการเรื่องรักษ์ต้นไม้ในชุมชนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้โครงงาน /
Author
พรผกา ชำนาญวงษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SD พ245ก
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) เรื่องไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัสสิรินธรเน โดยใช้การสอนบูรณาการแบบสอดแทรกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกง (ประ...
Author
ปิยนุช เงาะปก
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป619ง 2556
Location
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส วิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โร...
Author
วชิระ โคตะโน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ว152
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องมาตราแม่กด /
Author
กาญจนา หาพันธุ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก427ก
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านไส้ไก่ จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุรศักดิ์ นาทเหนือ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ส854ก
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles