Search again

Found: 3,894  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ /
Author
วิไลลักษณ์ หิงชาลี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ว734
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดอย่างมีวิจารณาญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry cycle) /
Author
สำราญ ดวงตาน้อย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส698ร
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดเชิงความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
ณัฐิกา ชาทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ณ379ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ศรีประภา บุญหล่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ศ223 2560,วพ1430
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
วรจิตร ทิพเนตร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ว188 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดเชิงฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
กุมาริกา ยางวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก721 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกระบวนการเรียนรู้และรูปแบบการสอนของครูตันแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจำแนกตามขนาดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 /
Author
ปริญญา เฉิดจำเริญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป458ก
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดขอนแก่น /
Author
ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ป523
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 /
Author
ทิศารัตน์ มงคลสวัสดิ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ท519
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การจัดการความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
ชุติมา เมฆวัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ช617
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
กรกนก อินทร์สอน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ก152
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ดรุวรรณ ทอดทอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ด138
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการความรู้ของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 /
Author
สืบตระกูล สืบสารคาม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส736
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการความรู้ของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 /
Author
กฤษณเทพ สำเริง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก281กจ
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 /
Author
ประกอบ จันทรทิพย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป185ก
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles