Search again

Found: 3,894  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กลไกการให้เหตุผลทางพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
นันทรัตน์ คำเชียงตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA น422ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การกระจายอำนาจทางการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอชุมแพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 /
Author
บุญสุข โสภาศรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB บ592
Location
Central Library
Education Library

image
การกระทำผิดวินัยของครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดขอนแก่น /
Author
อัครชัย ภวสุริยกุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ473
Location
Central Library
Education Library

image
การขยายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
กัญญารัตน์ เพียสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก384ข 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเรื่องการคูณในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
จตุพร นาสินสร้อย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA จ136 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับวิธีการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
เอมมิกา จันทะดวง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA อ899 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์และผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำโดยการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับคำถามปลายเปิด /
Author
จรรยา ชินฝั่น
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GB จ148
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5ขั้น(5Es)ร่วมกับคำถามปลายเปิด /
Author
ภควรรณ เหลาแหลม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ภ116
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่เน้นการคิดวิเคราะห์ /
Author
วัชรี ทองทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ว387ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) /
Author
สุธารพิงค์ โนนศรีชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ส784
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา /
Author
สุจิตรา อุปศรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ส753
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ /
Author
ธิดารัตน์ ดรหลาบคำ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ธ582
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดวิเคราะห์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ที่เรียนโดยใช้การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก /
Author
กรรนิกา ใครบุตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ก172ก
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/
Author
ปัญจรัชติ์ สุจำนงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป523ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องนานาวัสดุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ /
Author
สุนันท์ ชาไข
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส815ร
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles