Search again

Found: 3,918  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 2 /
Author
ประทาน ศรีทาพุฒ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป275
Location
Education Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
รุ่งอรุณ นนทะโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ร649 2560
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความของครูผู้สอนภาษาไทย : กรณีศึกษาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
กฤตยา ถาวร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ก276 2559
Location
Central Library
Education Library
Music Loading...

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น /
Author
เพ็ญนิภา ทองโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ887ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของครูการศึกษานอกระบบ: กรณีศึกษาครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น /
Author
นิตยา เรืองสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL น578 2559
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านและเขียนภาษาไทย : กรณีศึกษาครูโรงเรียนบ้านนาเรียง จังหวัดขอนแก่น /
Author
วิรินญา พลทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ว692 2559
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการดำเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ /
Author
ธนากร ศรีวิพัฒน์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ธ231
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการตัดสินใจของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์วิทยาลัยครูปากเซปีที่ 1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม (STS) /
Author
ไขพร หลวงแสนหวัง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ข931
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการแบบเปิด /
Author
ชญานิศวร์ ธรรมภัคศรันย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ช112 2557
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องฟิสิกส์ นิวเคลียร์จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS)ของ Yuenyon (2006) /
Author
ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ศ333
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนแกนนำสิ่งแวดล้อมที่เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์แทคโนโลยีและสังคม (STS) /
Author
สุกฤตา คามะปะใน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ส738
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการบริหารงานเชิงคุณภาพในการพัฒนาวิชาชีพครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 /
Author
พิชาติ ไชยวงค์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ645
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 /
Author
อาภรณ์ สุขสวัสดิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC อ632
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการประกันคุณภาพภายในของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่จัดการศึกษาภาคบังคับในอำเภอเขาสวนกวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 /
Author
อาทิตย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC อ621
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 : พหุกรณีศึกษา /
Author
พร้อมรัตน์ สกุลมีฤทธิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC พ316
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles