Search again

Found: 3,992  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการสร้างเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขอ งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านม่วง /
Author
สมาน แต้มพิมาย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ส294
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านสะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /
Author
บุษบา พรหมภักดี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB บ675ก
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5 Es) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ดาวรุ่ง อยู่ยั่งยืน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ด441
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนในอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 /
Author
บุญหลาย หวานเพราะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HS บ612
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอแวงใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 /
Author
พัศกร คำโคตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HS พ586
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดค่ายพัฒนาความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /
Author
เกวลิน ทองแพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ก771 2561,วพEd0136
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดทำสาระหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น /
Author
จรรยา ผันสันเทียะ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE จ148ก
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดทำสาระหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุทิสา ประพันธ์รักษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ส779
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดทำหน่วยการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
Author
นพณัฐ แสงจารุ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB น169ร
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องศิลปประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ผจญ นาทองคำ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N ผ143
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับปฐมวัย /
Author
เพ็ญศรี แสนเภา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ911
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อำเภอหนองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 /
Author
ยุวเรศ โพธิปัสสา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ย446ก
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดและดำเนินการของคณะกรรมการศูนย์กีฬาตำบล จังหวัดสุรินทร์ /
Author
เจริญชัย สุวรรณศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV จ731
Location
Central Library
Education Library

image
การดำเนินการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดสำนักงานเขต 3 /
Author
สมนึก มุงคุณแสน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส253ก
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การดำเนินการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น /
Author
ปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ป629
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles