Search again

Found: 4,193  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทโดยชุมชน /
Author
ศรินรัตน์ จันทพิมพ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ศ174ก 2560,วพ1395
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนจังหวัดนครพนม /
Author
หยกฟ้า บุญชิต
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ห215
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่บ้านโดยใช้รูปแบบการจัดการรายกรณี /
Author
ณรัณนันท์ พาชอบ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ณ251 2558
Location
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของบ้านเสียม ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
เสาวณี กิตติพิทยานนท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส941ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและองค์กรในพื้นที่ : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี /
Author
สุพรรณี ศรีกงพาน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส829ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายของผู้ดูแลในชุมชน /
Author
โชคนิติพัฒน์ วิสูญ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช814 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบประคับประคองโดยชุมชน /
Author
วิลาสินี นารี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ927,RT ว678 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะใกล้ตายในชุมชนชนบทอีสาน /
Author
วาสินี วิเศษฤทธิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว492
Location
Central Library
Nursing Library

image

image

image
การดูแลสุขภาพผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนโดยการจัดการรายกรณี อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย /
Author
อุดม พรรษา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ785
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานของชุมชนกุดชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น /
Author
ปิยณัฐ ค้ามีผล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป618ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลเด็ก 0-5 ปี โดยชุมชน /
Author
สมปราถนา ดาผา.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ส261ก 2560
Location
Nursing Library

image
การดูแลเด็กวัยเรียนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่บ้านโดยผู้ดูแล /
Author
ปุณณภา ศรีเมือง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ป659
Location
Central Library
Nursing Library

image
การดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต : จากโรงพยาบาลสู่บ้าน /
Author
ฐิติมา โพธิศรี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ฐ351
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles