Search again

Found: 688  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาบริการคัดกรองและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมของคลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
สุรชัย ศิเศรษฐกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ883,RC ส847 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาบริการสุขภาพที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุในหน่วยงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพนทอง /
Author
สุนิสา ยุคะลัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส818ก 2559,วพ659
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาบริการสุขภาพผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /
Author
ศุภกฤต สุริโย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ศ675 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเสี่ยงทางเท้า บ้านเปียด ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร /
Author
จารุณี กุลวงค์
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ322พ 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทองวัฒนา ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกสีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร /
Author
รจนา แก้วคำแสน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร117ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วย งานบริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม /
Author
อัจฉรา วรรณชารี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ499ก
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งของอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น /
Author
ศศิประภา จำปาหวาย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ศ292
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาระบบการศึกษาพยาบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในยุคการเปลี่ยนแปลง /
Author
อานุสร สีสุลาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ626 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาระบบบริการการดูแลต่อเนื่องในครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง /
Author
วันเพ็ญ นิคมรักษ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว435พ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาระบบบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนภายใต้บริบทของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่ง/
Author
ไพจิตรา ล้อสกุลทอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ973 2556
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาระบบบริการการพยาบาล งานผู้ป่วยนอกเพื่อรับรองประชาคมอาเซียน 2558 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ /
Author
ธันยมัย โปร่งจิต
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ธ469ก 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาระบบพยาบาลพี่เลี้ยง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม /
Author
จีระพันธ์ ซารัมย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT จ566
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาระบบพยาบาลพี่เลี้ยงสำหรับพยาบาลวิชาชีพใหม่ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
กิติวรรณ เหลืองณัฐรัตน์
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ก677 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีในการดูแลเด็กวัยเรียน 6-12 ปี โรคหอบหืด โรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ปุญญิศา วัจฉละอนันท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ป652 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการพยาบาลนอกเวลาราชการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
จันทร์เพ็ญ ชินคำ
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT จ272ก 2557
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles