Search again

Found: 31  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบประคับประคองโดยชุมชน /
Author
วิลาสินี นารี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ927,RT ว678 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการให้บริการเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว /
Author
สุภาภรณ์ บุญยานาม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ส838ร 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นโดยการสร้างเสริมพลังอำนาจ /
Author
วิชชุดา อุ่นวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ933,HQ ว508ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาบริการคัดกรองและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมของคลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
สุรชัย ศิเศรษฐกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ883,RC ส847 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพของพยาบาลภายใต้บริบทของโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง /
Author
ปาริชาต ญาตินิยม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ860,RA ป754 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาเครื่องมือประเมินความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวเด็กวัยเรียนที่เจ็บป่วยวิกฤต /
Author
รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ810,RJ ร747 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การรับรู้ของสตรีสูงวัยเกี่ยวกับแนวคิดการดูแลครอบครัว : กรณีศึกษาในชุมชนแห่งหนึ่งของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ /
Author
กันตวิชญ์ จูเปรมปรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ923,RT ก389ก 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดซ้ำในหญิงตั้งครรภ์หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล /
Author
อทิตยา สุวรรณสาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ908,RG อ143 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับเด็กในพื้นที่เสี่ยงภัย /
Author
ทับทิม ปัตตะพงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ867,GB ท363 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเสริมสร้างพลังอำนาจในวัยรุ่นเพื่อ ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ /
Author
ณภาภัช ควรดี
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ณ161ส 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเลือดออกในสมองของผู้บาดเจ็บสมองเล็กน้อยที่มารับบริการในห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา /
Author
สุรัตน์ คร่ำสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส857ค 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
จารุจิต ประจิตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT จ321ค 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและพฤติกรรมการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในมารดาอายุมาก /
Author
กรรณิกา ฉายยิ่งเชี่ยว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ก172ค 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างการสอนงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
เกียรติพร เชื้อโพนทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ903,RT ก911 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยกับคุณภาพบริการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย /
Author
ณัฐพร สายแสงจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ939,RT น341 2561
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles