Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาแนวปฏิบัติพยาบาลการให้อาหารทางสายยางผ่านทางเดินอาหารในผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม /
Author
ธิดารัตน์ เกษแก้วกาญจน์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM ธ582 2557,WY ธ582 2557
Location
Medical Library
Nursing Library

image
การศึกษาผลการดูดสารคัดหลั่งในช่องปากสองวิธีในผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวที่ใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก /
Author
วิลาวัลย์ พันธ์โสภา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP ว719,QY ว719
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles