Search again

Found: 610  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การใช้บริบทเป็นพื้นฐาน (Context-based learning) เพื่อพัฒนาแรงบัลดาลใจภายในและการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการเรียนวิชาเคมี เรื่อง พอลิเมอร์ /
Author
ธนบดี ชาญขุนทด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ธ144 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้ประโยชน์จากยีสต์ผงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของสุกร /
Author
ดนุภัสตรา ชะนะเพีย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ด124 2558
Location
Central Library

image
การใช้ภาษาอังกฤษในเพลงลูกทุ่งอีสาน /
Author
วรรณวรางค์ โอฬาริกพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ว257 2558
Location
Central Library

image
การใช้ภาษาในการเขียนข่าวสั้นทางโทรศัพท์มือถือ /
Author
รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ร626 2558
Location
Central Library

image
การใช้ภาษาไทยในการตอบรับคำชมของคนจีนในประเทศไทย /
Author
หลี่, ฉิง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ห338 2558
Location
Central Library

image
การใช้แนวทางการวิเคราะห์เอ็กเซอร์จีสำหรับการประเมินศักยภาพระบบบำบัดน้ำเสีย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ณัฐนรี อรุณฤกษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ณ329 2558
Location
Central Library

image
คติความเชื่อในประเพณีและพิธีกรรมของชุมชนที่มีต่อศาลหลักเมืองภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุธิดา ทองยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GR ส785 2558
Location
Central Library

image
คติความเชื่อในพุทธปฏิมาล้านช้าง/
Author
อัครพล เดชะพหุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ476ต 2558
Location
Central Library

image
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา /
Author
เอกชัย แถมจะโปะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ873ค 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความครบถ้วนของเวชระเบียนในการวินิจฉัยและการรายงานของโรคเมลิออยโดลิสของจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย /
Author
สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส848ค 2558,WC ส848 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกของการเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เร็วในมารดาคลอดทารกก่อนกำหนด : วิเคราะห์ในฐานข้อมูล WHO global survey on maternal and perinatal health /
Author
ผดารณัช พลไชยมาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ผ172 2558,WQ ผ172 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและประเมินความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในซากไก่จากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
พิมสุรีย์ อัศวินโกวิท.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF พ728 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานของพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
โรจกร ลือมงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ร925 2558,WE ร925 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดกล้ามเนื้อของกลุ่มอาชีพเย็บผ้าโหลตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย /
Author
จันจิรา ทิพวัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ238 2558,WE จ238 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและลักษณะของการใช้ยาต้านเชื้อแบคทีเรียในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน : การศึกษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของหน่วยคู่สัญญาบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ปฏิญญา ปุยะติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ป135ค 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles