Search again

Found: 610  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อบกพร่องโดยการทดสอบแบบอัตโนมัติด้วยขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม /
Author
จักรกฤษณ์ แก้วโยธา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA จ261 2558
Location
Central Library

image
การเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพโดยการปรับสภาพน้ำเสียจากการผลิตยางพาราแผ่นดิบด้วยขี้เถ้าไม้ยางพารา /
Author
คำภา สีภา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ค374 2558
Location
Engineering Library

image
การเพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วยการนำน้ำคอนเดนเสทกลับมาใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนของคอนเดนเซอร์ /
Author
พิเศษ แสงทองอร่าม.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH พ763 2558
Location
Engineering Library

image
การเลื่อนชั้นทางสังคมของครอบครัวชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม /
Author
กฤษณะ ทองแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HN ก281ล 2558
Location
Central Library

image
การเล่าเรื่องและอุดมการณ์ในนวนิยายเพื่ออาเซียนของนักเขียนไทย /
Author
สุทธภา อินทรศิลป์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PN ส771 2558
Location
Central Library

image
การเสริมธาตุเหล็กในระบบการเลี้ยงปลานิลร่วมกับการปลูกพืช /
Author
เอกพจน์ บางวิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH อ878ก 2558
Location
Central Library

image
การเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผักและผลไม้สดตัดแต่ง /
Author
ณัฐวดี สมบูรณ์ชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ณ352 2558
Location
Central Library

image
การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนแคดเมียมและตะกั่วในกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินเหมืองแร่ทองคำ /
Author
สิรีภรณ์ คำโสภา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส732ร 2558
Location
Central Library

image
การแบ่งพื้นที่ในภาพโดยอาศัยเทคนิคการลดจำนวนมิติแบบเชิงเส้น /
Author
ไกรศักดิ์ จันทรโกเมท.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ก977ก 2558
Location
Central Library

image
การแปรของวรรณยุกต์ภาษาเลยใน 6 อำเภอ : วังสะพุง ภูกระดึง ภูหลวง เอราวัณ ผาขาวและหนองหิน /
Author
ธันยธรณ์ อ่อนศรีไพร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ธ469ก 2558
Location
Central Library

image
การใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบ cyclic model ตามทฤษฎี Sensory Integration เพื่อลดพฤติกรรมซ้ำ ๆ ของเด็กที่มีภาวะออทิสซึมในระดับเตรียมความพร้อม /
Author
อรทัย สอนทะมาตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC อ324ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้ของเสียอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับมูลไก่ในการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน /
Author
ณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ณ322ก 2558
Location
Central Library

image
การใช้คำถามของนักศึกษาครูที่พัฒนาวิชาชีพด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
สุธาสินี ราชเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส784ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การใช้ถ่านชีวภาพเพื่อส่งเสริมมวลชีวภาพจุลินทรีย์ดิน ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี ผลผลิตของข้าวไร่ก่อนปลูกอ้อย และผลผลิตอ้อยที่ปลูกตามสุชารัตน์ บุตรภู.
Author
สุชารัตน์ บุตรภู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ส761ร 2558
Location
Central Library

image
การใช้ทักษะด้านจิตวิทยาการกีฬาของผู้ฝึกสอนเทควันโดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
พิสิฐพงศ์ ทิทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV พ779 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles