Search again

Found: 610  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเชื่อมโยงความในเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดงมะไฟวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร /
Author
ณิตาวรรณ โพธิ์ไหม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ณ441 2558
Location
Central Library

image
การเตรียมสารควบคุมคุณภาพในรูปของเลือดครบส่วนสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลชนิดพกพา /
Author
ศรีไพร พุดจีบ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK ศ232 2558
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การเปรียบเทียบความชุกของพยาธิใบไม้ตับในโคพื้นเมืองระหว่างชายแดนไทย-ลาวกับชายแดนไทย-กัมพูชา /
Author
ณัฐภาส โกยรัมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ณ342 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การเปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานราชการด้วยวิธี Energy rating factor (ERF) และวิธี energy utilization index (EUI) กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
มยุรี สีนอเนตร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ม189 2557
Location
Engineering Library

image
การเปรียบเทียบพันธุกรรมของพืชวงศ์ Amaryllidaceae /
Author
นีรนุช ยิ้มผ่องสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK น717 2558
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์และแบบวงจรพื้นฐานเพื่อเพิ่มขนาดเมล็ดของข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง /
Author
ประกาศิต ดวงพาเพ็ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ป193 2558
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบโมเดลระหว่าง Traditional genetic evaluation model และ Single-step genomic evaluation model สำหรับลักษณะการสืบพันธุ์ในสุกร /
Author
นวรัตน์ แสงลุน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF น299ก 2558
Location
Central Library

image
การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การแบ่งเซลล์ โดยใช้วิธีทำนาย-สังเกต-อธิบาย : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน /
Author
ธนากร กองกูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ธ231 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องการสืบพันธุ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนเพื่อเปลี่ยนมโนมติตามแนวคิดของ Hewson & Hewson (2003) : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน /
Author
สุนิษา คำสะอาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ส818 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเปลี่ยนมโนมติของโพสเนอร์และคณะ : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน /
Author
ทินกร เหล่าออง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ท446ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การเปลี่ยนแปลงมโนมติเรื่อง ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ ทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE) /
Author
นิภาพร พลอยโตนด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD น624พ 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การเปลี่ยนแปลงมโนมติและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้สืบเสาะแบบ 5E /
Author
เกษดาพร จันทร์แสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ก781 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การเพิ่มจำนวนต้นสปอร์โรไฟต์ของเฟินชายผ้าสีดาฮิลลิอายจากชิ้นส่วนใบอ่อนในสภาพปลอดเชื้อ /
Author
ขวัญชีวา บุญสูง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ข262 2558
Location
Central Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยระบบถังเกรอะกรองไร้อากาศ กรณีศึกษาโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
จักรพงษ์ แหล่งสท้าน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA จ223 2558,WA จ223 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สชีวภาพโดยใช้ถังหมักแบบหุ้มฉนวนในการหมักร่วมระหว่างมูลไก่และหญ้าเนเปียร์ /
Author
อุมาพร ข้อยุ่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ846ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles