Search again

Found: 610  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การสังเคราะห์เสียงซออู้ด้วยกรรมวิธีการระบุเอกลักษณ์ระบบ /
Author
ปกาศิต มาหลิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ป117 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์แมงกานีสออกไซด์โดยไม่ผ่านการเผาและการประยุกต์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) /cอัมรา ยอดสง่า.
Author
อัมรา ยอดสง่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD อ565 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์และสมบัติแม่เหล็กของอนุภาคนาโนสตรอนเทียม ไททาเนต (SrTi1-xMxO3,M=Fe, Coและ Ni) เตรียมโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล /
Author
อรรถพล กาฬพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ357ก 2558
Location
Central Library

image
การสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย : กรณีอุบัติเหตุรถกระบะ /
Author
ภูวไนย ไชยวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ภ691 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิด้วยการเลือกลำดับที่ของชุดตัวอย่าง 2 ครั้ง เมื่อจัดลำดับแบบสมบูรณ์ /
Author
ชัยณรงค์ เพียรภายลุน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ช383ก 2558
Location
Central Library

image
การส่งผ่านแบบระยะทางเท่ากันโดยอาศัยระยะทางแบบไม่เชิงเส้น /
Author
ปาริชาติ ภูภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ป554ส 2558
Location
Central Library

image
การส่งเสริมความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างแบบจำลองเรื่องระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคโนโลยีแบบเสมือนจริง (AR) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โ...
Author
ปักษา จันเหว่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QB ป519 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชันนอนเซพพาราเบิลหลายตัวแปรโดยวิธีค้นอย่างมีรูปแบบเชิงประชากร /
Author
นิตยา ศรีอาภรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA น578ห 2558
Location
Central Library

image
การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันมัลติโมดอลโดยวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด /
Author
ชวนพิศ ถันชนนาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ช271 2558
Location
Central Library

image
การหาเปอร์เซ็นต์การแตกหักของเมล็ดข้าวสารโดยการประมวลผลภาพดิจิทัล /
Author
ฉลาดชัย ศิริวงศ์กุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ฉ165 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การอบแห้งพริกด้วยเครื่องอบแห้งอินฟราเรดสุญญากาศ /
Author
เอกพล มนตรี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ878 2558
Location
Engineering Library

image
การออกแบบวงจรควบคุมปั้มน้ำสำหรับครัวเรือนโดยการใช้ไทแอก /
Author
อัครพล โพธิ์ทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ อ476 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การออกแบบสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานที่สะท้อนความเป็นอีสานของ อาจารย์ไพโรจน์ สโมสร /
Author
ศิตธีรา สโมสร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND ศ431 2558
Location
Central Library

image
การออกแบบหนังสือภาพถ่ายเชิงสารคดีภูมิทัศน์วัฒนธรรมชนเผ่าอิ้วเมี่ยน สปป.ลาว เรื่อง"อิ้วเมี่ยน ชุมชนแห่งขุนเขา" /
Author
มนันยา จามน้อยพรหม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ม162ก 2558
Location
Central Library

image
การเข้ารับการรับบริการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย /
Author
จิรภัทร หลงกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ497 2558,WC จ497 2558
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles