Search again

Found: 610  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาสมรรถนะการปล่อยมลพิษและคุณลักษณะการเผาไหม้ในเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดขนาดเล็กเมื่อใช้น้ำมันจากขยะพลาสติก /
Author
ธวัชชัย ทรายขาว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ธ394ก 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเทศกาลแห่เที่ยนพรรษาเชิงสร้างสรรค์/
Author
นริศรา เพียรความสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ364
Location
Central Library

image
การศึกษาเกี่ยวกับมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์และการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่ผ่านการจัดการเรี...
Author
ประภัสสร เศรษฐา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ป338 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์ใหม่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและจีนตอนใต้ กรณีศึกษา : การส่งออกน้ำตาลผ่านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ /
Author
วันพิชิต เบ็งจีน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ว434 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสนับสนุนจากองค์การที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ 4 จังหวัดขอนแก่น /
Author
ฐิติรัตน์ นิลพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ฐ361 2558
Location
Public Health Library

image
การสร้างความทรงจำเกี่ยวกับวีรบุรุษของชาติลาว โดยมองผ่านท่านไกสอน พมวิหาน ค.ศ. 1975-2010 /
Author
กิตติศักดิ์ ชิณแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ก675ร 2558
Location
Central Library

image
การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในชุมชนไทย /
Author
อนุรักษ์ สิงห์ชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS อ199 2558
Location
Central Library

image
การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่วมสมัยจากสัญลักษณ์และความหมายในนิทานขุนบรมตอนน้ำท่วมโลก /
Author
พิมพ์รภัช ศรีจิราพงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND พ718 2558
Location
Central Library

image
การสร้างสรรค์ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยจากรูปแบบพระพิมพ์ดินเผายุคทวารวดีในอีสาน /
Author
ณัฐวัชร เดชมาลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N ณ359 2558
Location
Central Library

image
การสร้างเสริมคุณลักษณะจิตสาธารณะด้วยการสอนแบบสร้างองค์ความรู้จากตัวแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
สราวุฒิ พลตื้อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส354ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การสลายตัวของลิกนินด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล /
Author
ศิรวิชญ์ แสงนาค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ศ439 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาที่พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างพุทธศักราช 2551-2555 /
Author
ประณยา เกษตรทัต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N ป255 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การสังเคราะห์ชุดบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
นัดดา คำนิยม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น393ก 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาการเจือโลหะทองแดงบนเหล็กประจุศูนย์ขนาดนาโนเมตรที่ถูกเสริมด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีใหม่ต่อการกำจัดไนเตรท /
Author
นลินี กระแสร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP น287ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนโดยใช้แผ่นสแตนเลสเกรด 304 เป็นตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยวิธีการเผาไหม้ของเปลวไฟและวิธีตกสะสมไอ /
Author
สายฝน เครือหงส์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส661 2558
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles