Search again

Found: 610  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาพันธุกรรมของต้นยางพาราที่ผลิตเพื่อการค้าโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล /
Author
ปัณณพร เชื้อป้อง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ป525 2558
Location
Central Library

image
การศึกษามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ MIS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ณัฏฐ์นภันต์ กตัญรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ณ311ก 2558
Location
Education Library

image
การศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์เรื่องไฟฟ้าเคมีโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ MIS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ณัฏฐ์นกันต์ กตัญรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ณ311ก 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลลูกปลาหมอไทย /
Author
เอกรัตน์ มาตรทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH อ881 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาระบบไฟฟ้าของบริษัทฟินิคซ พัลล แอนด์ เพเพอร จำกัด โดยใช้ระบบการปลดโหลด /
Author
กฤษณ์ รัตนปัญญาพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ก281 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษาระยะยาวของความชุกและความเข้มข้นของแคมไพโลแบคเตอร์ในฟาร์มไก่เนื้อและโรงฆ่าสัตว์ /
Author
มณทิรา ยศพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ม123 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การศึกษารูปแบบของลายฝ่ามือเปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิงในจังหวัดบึงกาฬ /
Author
รุจี กรเจริญพรพงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ร663 2558
Location
Central Library

image
การศึกษารูปแบบโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศไทย /
Author
โรจนี หอมชาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ร928 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบและสมานแผลในพืชพื้นบ้านไทย /
Author
พงศ์ปณต ร่วมแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV พ126 2558,RM พ126 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาลายพิมพ์โครมาโทกราฟี การดองเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์และการวิเคราะห์สารบ่งชี้ในใบมันสำปะหลังสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย /
Author
พรณรงค์ อินทรเกษม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK พ236ก 2558,QV พ236ก 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาลำดับสารพันธุกรรมของโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างเอเชียจากตัวอย่างอวัยวะและตัวอย่างจากการกวาดงวง /
Author
บพิธ ปุยะติ.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF บ138 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การศึกษาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ดินขาวเผาเพื่อใช้เป็นวัสดุชีวภาพ /
Author
แสงสุรีย์ พังแดง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส964ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาศักยภาพการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
Sengvisay Khammanivong.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ส962 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษาศักยภาพเส้นทาง R9 ในการขนส่งสินค้าจากไทยไปยังจีน /
Author
ศิริกุล ภูทำนอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ศ448 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาสภาวะสบายของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา : โครงการบ้านมั่นคงชุมชนโนนหนองวัด 2 /
Author
พงศ์ตะวัน นันทศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV พ121 2558
Location
Central Library
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles