Search again

Found: 610  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาความสามารถในการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ร่วมกับเทคนิคการระดมพลังสมอง /
Author
บุปผา วิชัยวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q บ639ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความหนาแน่นจำนวนเส้นลายนิ้วมือในเยาวชนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
พัฒนวิทย์ ซ่อนบุญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV พ528 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาความเข้าใจมโนมติและแรงบันดาลใจภายในของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง กรด-เบส โดยการจัดการเรียนรู้แบบพลิกกลับห้องเรียน (Flipped classroom) /
Author
พัชราภรณ์ คะเรรัมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD พ518 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีและฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในเซลล์เพาะเลี้ยงไฟโบรบลาสต์ของสารสกัดคอลลาเจนจากหนังปลาดุกด้าน หนังปลาบึกและหนังปลาแซลมอน /
Author
วิไลลักษณ์ สุกใส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ว734 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาจุดลักษณะสำคัญพิเศษบนลายนิ้วมือของประชากรหลายกลุ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
ปานกนก เพ็งแจ่ม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ป546 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาตัวแปรในกระบวนการผลิตไบโอแก๊สของโรงงานน้ำตาลมิตรผล (ภูเวียง) /
Author
สันติ เพชรแก้วเพชร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ส581 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ร่วมกับผังกราฟิก รายวิชา ส 22102 ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
ลัดดา ชัยหาทัพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ล238 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (CRP) รายวิชา ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /
Author
ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ศ491ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาบันทึกทางการพยาบาลและตัวชี้วัดระดับความรุนแรงการเจ็บป่วยในผู้ป่วยบาดเจ็บ /
Author
อนุสรณ์ อุระ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ231 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและการผลิตก๊าซชีวภาพของถังกรองไร้อากาศที่ใช้ซังข้าวโพดเผา ถ่านไม้ และลูกบอลพลาสติกเป็นตัวกลางสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง /
Author
วรพงศ์ ผิวเหลือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว223 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาผลกระทบของรถไฟความเร็วสูงที่มีต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค /
Author
วิทวัส ภิญโญทรัพย์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TF ว593 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษาผลกระทบของระบบโซล่าเซลล์ติดตั้งบนหลังคาขนาด 10 kWp ที่มีต่อระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย /
Author
วีระชาติ ขุลีดี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว844 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษาผลกระทบของแอมโมเนียมซัลเฟตต่อพฤติกรรมเชิงความร้อนและจลนศาสตร์ของการเผาไหม้ของถ่านหินร่วมกับเปลือกไม้ /
Author
ธีรพงษ์ ละอองนวล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ธ631ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำบล กรณีศึกษา: ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร/
Author
อนงค์ฤทธิ์ พรมสอน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ353
Location
Central Library

image
การศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ชลธิชา ดินขุนทด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ช224 2558
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles