Search again

Found: 610  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การลดความเร็วการไหลของอากาศในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟชนิดความหนาแน่นของข้อมูลสูงโดยการใช้สปอยเลอร์ /
Author
วรัญญา กันแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว293 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมโดยใช้เทคนิคสโนซีเล็นกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร /
Author
สิริพร ศิริฟอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส731ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การลดเวลานำในการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเครื่องดื่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
วงเดือน จำเริญลาภ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ว 2558
Location
Central Library

image
การวางแผนการเพาะเลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนการสูญเสียให้ต่ำที่สุด : กรณีศึกษา บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด /
Author
อธิวัฒน์ บุญมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD อ148 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการระบายอากาศเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองภายในโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา /
Author
วาทิน ไชยขันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ว463 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวิเคราะห์ประโยชน์ของเล่นพื้นบ้านตามทฤษฎีพหุปัญญา /
Author
วิภาวรรณ คันธนาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GN ว656ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การวิเคราะห์ปริมาณด๊อกซีไซคลินในตำรับยาโดยอาศัยการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับกรีนรีเอเจ้นต์ด้วยเทคนิคยูวีวิสิเบิลสเปคโตโฟโตเมตรี /
Author
ทัณฑิกา แก้วสูงเนิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ท341 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างในขั้นตอนการดำนา /
Author
เพชรรัตน์ แก้วดวงดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD พ877 2558,WE พ877 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอาชญากรรมด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล /
Author
พรพิรุณ โอ่งอินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV พ249ก 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์รูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือของหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
จีระยา คำภู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV จ567 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์ศักยภาพของประเทศไทยเพื่อรองรับการลงทุนโดยตรงจาก สปป. จีน /
Author
อรอนงค์ พบวันดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG อ383 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักของคราบลิปสติกบนผ้าฝ้าย ด้วยเทคนิค ICP-OES /
Author
วิกาวี จันทรสาขา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ว497 2558
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์โซ่อุปทานเนื้อโคคุณภาพตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับตลาดภายในประเทศ /
Author
สลิล สังคนนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส373 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษากระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็วโดยใช้ใบอ้อยและเปลือกข้าวโพด /
Author
รัตนาภรณ์ ศรีประเสริฐ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ร377 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษาการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์และแบบจำลองทางความคิดเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้รูปแแบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน /
Author
จรูญลักษณ์ วรโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD จ181ค 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles