Search again

Found: 610  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านพลังงาน /
Author
ธิติวัฒน์ ตำคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ธ588 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนาเจลที่มีสารละลายของสารสกัดแก่นฝางสำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิว /
Author
กิติยา บุญยู้.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ก677 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนาเนื้อดินปั้นสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา : กรณีศึกษาชุมชนบ้านคำอ้อ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี /
Author
สิริกานดา ค้าเจริญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส731 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สุพัตรา สุขาวห.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส831พ 2558,WS ส831 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจต่อการบริการดูแลต่อเนื่องด้านเภสัชกรรมด้วยการเยี่ยมบ้าน /
Author
ธัญกร พรวิเศษศิริกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ธ445 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนาแผนการคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชาสุขศึกษาเรื่องมหันตภัยจากสารเสพติด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รุปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ขั้น 5Es /
Author
วรีรัตน์ กุสันเทียะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ว333 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะของวัสดุเซลลูโลสที่ปรับแต่งด้วยวิธีการทางกายและทางเคมี /
Author
อัจฉริยาภรณ์ พรมแสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ513ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่ปลูกต้นหอมในการลดพฤติกรรมการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม /
Author
ณัฐนันท์ สูตรสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ณ331 2558,WA ณ331 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดังท้องถิ่นหรือพื้นที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
อ้อนจันทร์ คงศิลป์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ447 2558,W อ447 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของบุคลากรในห้องปกิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
พงษ์พัฒน์ พร้อมพรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ159 2558,W พ159 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมในการลดการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรปลูกพุทรา ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ภัคนันท์ เรืองช่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ภ319ก 2558,WA ภ319 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การย่อยสลายสาร 2,4-D โดย Nostoc hatei TISTR 8405 และ Anabaena lutea TISTR 8074 /
Author
วารินาถ โขพิมาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว483 2558
Location
Central Library

image
การรับรู้การเจ็บป่วยในผู้ปลูกถ่ายไตที่มีเบาหวานเป็นโรคร่วม /
Author
นัฐสบง ยันตะบุศย์.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ494,RD น392ก 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
การรับรู้ความปวดและการจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย /
Author
สุภาพร คิดเห็น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส838ร 2558
Location
Nursing Library

image
การรับรู้เกี่ยวกับโรคและปัจจัยเสี่ยง อาการนำ การรักษาและพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในบุคคลที่มีภาวะสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง /
Author
มณฑิรา ชนะกาญจน์.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากาพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ม121ก 2558
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles