Search again

Found: 59  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ดินขาวเผาเพื่อใช้เป็นวัสดุชีวภาพ /
Author
แสงสุรีย์ พังแดง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส964ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาศักยภาพการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
Sengvisay Khammanivong.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ส962 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์ใหม่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและจีนตอนใต้ กรณีศึกษา : การส่งออกน้ำตาลผ่านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ /
Author
วันพิชิต เบ็งจีน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ว434 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสลายตัวของลิกนินด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล /
Author
ศิรวิชญ์ แสงนาค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ศ439 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาการเจือโลหะทองแดงบนเหล็กประจุศูนย์ขนาดนาโนเมตรที่ถูกเสริมด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีใหม่ต่อการกำจัดไนเตรท /
Author
นลินี กระแสร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP น287ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนโดยใช้แผ่นสแตนเลสเกรด 304 เป็นตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยวิธีการเผาไหม้ของเปลวไฟและวิธีตกสะสมไอ /
Author
สายฝน เครือหงส์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส661 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์เสียงซออู้ด้วยกรรมวิธีการระบุเอกลักษณ์ระบบ /
Author
ปกาศิต มาหลิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ป117 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์แมงกานีสออกไซด์โดยไม่ผ่านการเผาและการประยุกต์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) /cอัมรา ยอดสง่า.
Author
อัมรา ยอดสง่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD อ565 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย : กรณีอุบัติเหตุรถกระบะ /
Author
ภูวไนย ไชยวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ภ691 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การหาเปอร์เซ็นต์การแตกหักของเมล็ดข้าวสารโดยการประมวลผลภาพดิจิทัล /
Author
ฉลาดชัย ศิริวงศ์กุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ฉ165 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การอบแห้งพริกด้วยเครื่องอบแห้งอินฟราเรดสุญญากาศ /
Author
เอกพล มนตรี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ878 2558
Location
Engineering Library

image
การออกแบบวงจรควบคุมปั้มน้ำสำหรับครัวเรือนโดยการใช้ไทแอก /
Author
อัครพล โพธิ์ทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ อ476 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานราชการด้วยวิธี Energy rating factor (ERF) และวิธี energy utilization index (EUI) กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
มยุรี สีนอเนตร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ม189 2557
Location
Engineering Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สชีวภาพโดยใช้ถังหมักแบบหุ้มฉนวนในการหมักร่วมระหว่างมูลไก่และหญ้าเนเปียร์ /
Author
อุมาพร ข้อยุ่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ846ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพโดยการปรับสภาพน้ำเสียจากการผลิตยางพาราแผ่นดิบด้วยขี้เถ้าไม้ยางพารา /
Author
คำภา สีภา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ค374 2558
Location
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles