Search again

Found: 59  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การลดความเร็วการไหลของอากาศในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟชนิดความหนาแน่นของข้อมูลสูงโดยการใช้สปอยเลอร์ /
Author
วรัญญา กันแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว293 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวางแผนการเพาะเลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนการสูญเสียให้ต่ำที่สุด : กรณีศึกษา บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด /
Author
อธิวัฒน์ บุญมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD อ148 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการระบายอากาศเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองภายในโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา /
Author
วาทิน ไชยขันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ว463 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวิเคราะห์โซ่อุปทานเนื้อโคคุณภาพตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับตลาดภายในประเทศ /
Author
สลิล สังคนนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส373 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษากระบวนการไพโรไลซิสแบบเร็วโดยใช้ใบอ้อยและเปลือกข้าวโพด /
Author
รัตนาภรณ์ ศรีประเสริฐ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ร377 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษาการสูญเสียด้านพลังงานของกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายดิบของโรงงานน้ำตาล /
Author
ฐิรดล สันวิลาศ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ฐ362 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล /
Author
วสันต์ วงษ์ราช.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว358ก 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษาการใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานในการบำบัดกลิ่นน้ำเสียจากการทำยางพาราแผ่นด้วยโอโซน /
Author
อาทิตย์ ชูศรีพ้ฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK อ621ง 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษาตัวแปรในกระบวนการผลิตไบโอแก๊สของโรงงานน้ำตาลมิตรผล (ภูเวียง) /
Author
สันติ เพชรแก้วเพชร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ส581 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและการผลิตก๊าซชีวภาพของถังกรองไร้อากาศที่ใช้ซังข้าวโพดเผา ถ่านไม้ และลูกบอลพลาสติกเป็นตัวกลางสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง /
Author
วรพงศ์ ผิวเหลือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว223 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาผลกระทบของรถไฟความเร็วสูงที่มีต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค /
Author
วิทวัส ภิญโญทรัพย์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TF ว593 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษาผลกระทบของระบบโซล่าเซลล์ติดตั้งบนหลังคาขนาด 10 kWp ที่มีต่อระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย /
Author
วีระชาติ ขุลีดี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว844 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษาผลกระทบของแอมโมเนียมซัลเฟตต่อพฤติกรรมเชิงความร้อนและจลนศาสตร์ของการเผาไหม้ของถ่านหินร่วมกับเปลือกไม้ /
Author
ธีรพงษ์ ละอองนวล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ธ631ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาระบบไฟฟ้าของบริษัทฟินิคซ พัลล แอนด์ เพเพอร จำกัด โดยใช้ระบบการปลดโหลด /
Author
กฤษณ์ รัตนปัญญาพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ก281 2558
Location
Engineering Library

image
การศึกษารูปแบบโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมเอทานอลในประเทศไทย /
Author
โรจนี หอมชาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ร928 2558
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles