Search again

Found: 513  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การปรับเปลี่ยนขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างสำหรับการหาค่าเวลาเสร็จงานน้อยที่สุดของปัญหาเรียงสับเปลี่ยนตารางงานแบบไหลเลื่อน /
Author
พรพรรณ เห็มทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ247ป 2558
Location
Central Library

image
การปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานของทันตบุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดหนองคาย /
Author
คุณามาศ พุทธิวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ค639 2558,WE ค639 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปวดคอ ไหล่ หลัง จากการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย/
Author
สุขวรรณ ชุติวัตรพงศธร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ506
Location
Central Library
Public Health Library

image
การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับการสร้างความสามารถตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดบุรีรัมย์/
Author
สกุณา สินธุประเสริฐ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ475
Location
Central Library
Public Health Library

image
การผลิตภาพยนต์แอนิเมชั่น 2 มิติ จากวรรณกรรมพื้นบ้าน เรื่องสังข์ศิลป์ชัย ที่ปรากฎในฮูปแต้ม จังหวัดขอนแก่น /
Author
ภราดร เสมาเพชร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR ภ192 2558
Location
Central Library

image
การผลิตเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานโดยแบคทีเรียทนร้อน Zymomas mobilis ที่มีการแสดงออกของยีน groESL ในระดับสูงกว่าปกติ/
Author
อัญชิษฐา แก้วชนะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ387
Location
Central Library

image
การผลิตเอนไซม์การทำให้บริสุทธิ์และคุณลักษณะของเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อรา Neosartorya tatenoi KKU-clb-3-2-4-1 ที่เพาะเลี้ยงด้วยการหมักแบบอาหารแข็ง /
Author
วสันต์ สีมาคราม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP ว358 2558
Location
Central Library

image
การผลิตและเก็บรักษาเชื้อโปรไปโอติกบาซิลลัสในรูปของสปอร์เพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับปลาด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อราคาถูก /
Author
ยุรนันท์ พินิจมนตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทายาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ย427 2558
Location
Central Library

image
การผลิตไก่ยอลดไขมันที่มีส่วนผสมของวัสดุคล้ายซูริมิจากเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่องและอินูลินผงเพื่ออาหารเพื่อสุขภาพ /
Author
เตชวัต บุญประคอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ต674 2558
Location
Central Library

image
การผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสทกระดาษหนังสือพิมพ์โดยกลุ่มจุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศในมูลช้าง /
Author
อ่อนตาล อัฒจักร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ447 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนา web-page สำหรับประเมินขนมและเครื่องดื่มที่บริโภคของนักเรียนวัยรุ่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) /
Author
สิริรัตน์ นันทพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ZA ส731 2558,QU ส731 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
มานิดา อินทรแพทย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ม448ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทดลอง เรื่อง หัตถกรรมสบู่สมุนไพร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
จุลจิฬา วงษ์พรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB จ658 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาการผลิตต้นพันธุ์ยางพาราสายพันธุ์ RRIM 600 ในสภาพปลอดเชื้อ /
Author
ดนุพงศ์ วรรณพงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ด123ก 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น ร่วมกับยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิง /
Author
เพชรรัตน์ สิงห์นวน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH พ877 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles