Search again

Found: 6  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดตารางการผลิตสายการผลิตต่อเนื่องแบบยืดหยุ่นที่เครื่องจักรมีหลายจุดประสงค์ในอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ /
Author
ชาตินักรบ แสงสว่าง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ช519ก 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อการจัดการโซ่อุปทานการผลิตพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ : กรณีศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
เปรมศิริ เกรัมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ป719 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบุตัวบุคคลแบบเอสเอส-วีเอดี โดยใช้การกรองเชิงสเปคตรัมสัมพัทธ์ตามเวลา และการนอร์มอลไลซ์โดยใช้ค่าเฉลี่ยแบบเชบตรัล /
Author
บุษญมาศ ศีลเพชร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV บ676ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวิเคราะห์โซ่อุปทานเนื้อโคคุณภาพตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับตลาดภายในประเทศ /
Author
สลิล สังคนนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส373 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์ใหม่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและจีนตอนใต้ กรณีศึกษา : การส่งออกน้ำตาลผ่านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ /
Author
วันพิชิต เบ็งจีน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ว434 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารสัญญาก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ /
Author
ทวีวุฒิ นามศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
KPT ท226 2558
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles