Search again

Found: 176  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการออกแบบงานกราฟิกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
สถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ438,วพEd0069
Location
Central Library
Education Library

image
พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคาที่มีการติดตั้งแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์สัมพันธ์กับการระบายอากาศใต้หลังคา /
Author
ปณิธาน บุตรแก้ว.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ป148 2560
Location
Architecture Library

image
พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในการผลิตมะเขือเทศของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร /
Author
ณัฏฐวุฑฑ์ กุตระแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ93
Location
Central Library

image
พฤติกรรมของชั้นพื้นทางเมื่อเสริมแรงด้วยตาข่ายเสริมแรง /
Author
ขวัญหทัย ทรงศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ121
Location
Central Library
Engineering Library

image
ยุทธศาสตร์การรับมือของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราย่อย ภายใต้ภาวะราคาที่มีแนวโน้มผันผวนและลดลง กรณีศึกษาบ้านโนนสา ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ/
Author
ปิยะเนตร เนตรคุณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ172
Location
Central Library

image
ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางในวิสัยทัศน์การเคลื่อนที่ และลงจอดสำหรับการเคลื่อนที่เร็วโดยใช้เทคนิคสหสัมพันธ์ของภาพสามมิติแบบสเตอริโอสโคปิก /
Author
สุทธินันท์ ลุนเพ็ง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ577
Location
Central Library

image
ระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพเชื้อก้อนเห็ด /
Author
อนุวัฒน์ ใจดี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ572
Location
Central Library

image
ระบบวางแผนเส้นทางอพยพจากภัยพิบัติน้ำท่วมบนอินเตอร์เน็ต:กรณีศึกษาตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น /
Author
อนันตยา กองจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ96
Location
Central Library

image
ศักยภาพของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่รากในการลดการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยรากปมในพริก /
Author
ศิริพร ดอกไม้.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ155
Location
Central Library

image
สมบัติทางไจอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก (In1/2Nb1/2)xTi1-xO2 ที่เจือจางด้วย Al /
Author
พรทิพย์ ศิริยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ79
Location
Central Library

image
สมบัติทางไจแอนท์ไดอิเล็กตริกของวัสดุ TiO2 เจือด้วยคู่ไอออน A3+ + Nb5+ (A3+ = Cr3+ และ Sc3+) /
Author
ณพปกรณ์ ธนะมูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ411
Location
Central Library

image
สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก ACu3Ti4O12 (A=Na1/2 Y1/2 Na1/2 Yb1/2 Na1/2 La1/2 Na1/2 Nd1/2 Na1/2 Sm1/2 Y2/3 Yb2/3 La2/3 Nd2/3 และ Sm2/3) /
Author
วีรยา สมภาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ293
Location
Central Library

image
สมรรถนะในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
มนตรี ชื่นอุรา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ม151 2560
Location
Central Library
Education Library

image
อิทธิพลของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์และแนวทางการลดการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคา /
Author
ปพุทธ์ มีไชยโย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ322
Location
Central Library
Architecture Library

image
อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันไม้ยางพาราด้วยวิธีการแบบเต็มเซลล์ /
Author
ภาณุ คำกรฤาชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ภ431 2560
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles