Search again

Found: 28  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเนื้อสุกรอนามัยในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ชนิดาพร เรืองวงค์วิทยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ช152ป 2558
Location
Central Library

image
ผลของการห่อหุ้มเซลล์โปรไบโอติกร่วมกับพรีไบโอติกต่อการเหลือรอดชีวิตของโปรไบโอติกในโยเกิร์ตรสธรรมชาติและในสภาวะกระเพาะอาหาร-ลำไส้จำลอง /
Author
วิลาวัลย์ เสือทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ว719 2558
Location
Central Library

image
ผลของการใช้ถ่านชีวภาพต่อคุณภาพดินนา ผลผลิตข้าว การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและศักยภาพในการทำให้เกิดโลกร้อน /
Author
นิภา ธรรมโสม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S น622 2558
Location
Central Library

image
ผลของพอลิเอทิลีนไกลคอลและแมนนิทอลต่ออัตราการรอดชีวิตของข้าว /
Author
พีระศักดิ์ เนติศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB พ799 2558
Location
Central Library

image
ผลของสภาวะการทอดด้วยลมร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและปริมาณอะคริลาไมค์ของมันเทศทอด /
Author
กรันต์ ถ้ำแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ก241 2558
Location
Central Library

image
ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนโซเชียลมีเดียที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดลแบบผู้เชี่ยวชาญวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับระดับมัธยมศึกษา/
Author
เพ็ญนภา คำแพง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลกยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ196,วพEd0064
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักของเด็กวัยเรียน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี /
Author
นิศากร ภูริชวรเสฎฐ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น688 2558
Location
Central Library

image
ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนสำหรับผู้ที่มีภาวะเรื้อรัง /
Author
จารุณี สรกฤช.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ322ร 2558
Location
Nursing Library

image
วิธีใช้ Streptomyces-PR87 สำหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศและการพัฒนาเทคนิค indirect ELISA เพื่อตรวจติดตามเชื้อ Streptomyces-PR87 /
Author
อัศศิริ กลางสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB อ579 2558
Location
Central Library

image
เครื่องอบไล่ความชื้นข้าวเปลือกด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรมโรงสีข้าว /
Author
ธนากรณ์ อุ่นพินิจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ธ132ค 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
เทคนิควิธีการจำลองของหมอลำ ฉลาด ส่งเสริม(ป. ฉลาดน้อย)/
Author
ณัฐวุฒิ อุ่นทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ361
Location
Central Library

image
แนวทางจัดการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานจัดประชุมของธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับไมซ์ซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น /
Author
น้ำผึ้ง ศรีปุย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ532
Location
Central Library

image
โครงการออกแบบผ้าปักชาวเขาสำหรับเครื่องแต่งกายสตรีภายใต้แบรนด์ "เณติมา" /
Author
ชไมภัค นันท์หทัยภัค.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ช185 2559
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles