Search again

Found: 3,868  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบผสมผสานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
สุพจน์ บุญภูงา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N ส826
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ที่เน้นทักษะปฏิบัติ ตามรูปแบบของ Harrow เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /
Author
สุรัตนา ปัญจอุดมลาภ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส857จ 2558
Location
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยการบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) หน่วยการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม /
Author
พนิดา คำปัน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ199
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยบูรณาการเรื่องรักษ์ต้นไม้ในชุมชนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้โครงงาน /
Author
พรผกา ชำนาญวงษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SD พ245ก
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) เรื่องไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัสสิรินธรเน โดยใช้การสอนบูรณาการแบบสอดแทรกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกง (ประ...
Author
ปิยนุช เงาะปก
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป619ง 2556
Location
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส วิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โร...
Author
วชิระ โคตะโน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ว152
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องมาตราแม่กด /
Author
กาญจนา หาพันธุ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก427ก
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านไส้ไก่ จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุรศักดิ์ นาทเหนือ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ส854ก
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการสร้างเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขอ งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านม่วง /
Author
สมาน แต้มพิมาย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ส294
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านสะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /
Author
บุษบา พรหมภักดี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB บ675ก
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5 Es) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ดาวรุ่ง อยู่ยั่งยืน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ด441
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนในอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 /
Author
บุญหลาย หวานเพราะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HS บ612
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอแวงใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 /
Author
พัศกร คำโคตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HS พ586
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดค่ายพัฒนาความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /
Author
เกวลิน ทองแพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ก771 2561,วพEd0136
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดทำสาระหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น /
Author
จรรยา ผันสันเทียะ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE จ148ก
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles