Search again

Found: 3,868  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะความรู้แบบเปิดเรื่องปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเกลือที่มีต่อความสามารถในการสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ประกายวรรณ สุริยนต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ป191 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเวลาของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ. ขอนแก่น /
Author
ปิ่นปทุม วิจารจิตร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป618ก
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
Author
อภิญญา ธุนันทา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ253จ
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ /
Author
สุพัณณา อาภารัตน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ส831
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องป่าชุมชนนาบอนโดยใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการ /
Author
วราสินธุ์ บุตรสมบัติ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SD ว326
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนักเรียนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุพัตรา หอมทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JC ส831
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) โดยใช้โครงงาน /
Author
อนงค์ เชื้อสีดา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE อ153
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรูปแบบการสอนแบบสาธิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ฟ้อนขอขมาโขงวารีมหานทีฮีตอีสาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 /
Author
อาทิตยา พันธ์เสถียร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV อ621ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม /
Author
เฉลิมเกียรติ โง่นแก้ว
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
MT ฉ412
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนที่เน้นความรู้สึกเชิงจำนวนโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัติวิสต์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
พิชิต ทองคำ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ647
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบกลุ่มการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว /
Author
อรวรรณ อินศรีเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ373ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
ณัฐพงศ์ ศรีภูงา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N ณ336
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) เรื่องการใช้นาฎยศัพย์และภาษาท่านาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน /
Author
อารียา บุตรทา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV อ663ก
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่ายน้ำโดยใช้รูปแบบการสอนพลศึกษา 5 ขั้นและรูปแบบการสอนสมองเป็นฐาน ที่มีผลต่อทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับน้ำท่าปลาดาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /
Author
อนุกูล นิยมถิ่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV อ184 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ โดยใช้การสอนแบบร่วมมือการเรียนรู้ เรื่อง เปเปอร์มาเช่จากวัสดุเหลือใช้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
อิศรา บุญฤทธิการ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N อ756 2558
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles